Innovaatiot ja innovaatiotoiminnan tuki

ympyrä

Innovaatio on uusi käyttöönotettu idea, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin, prosessi-innovaatioihin ja koko palvelujärjestelmän kattaviin systeemisiin innovaatioihin. Innovaatioiden avulla voidaan hakea uusia ratkaisuja ilkeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot. Innovaatiot johtavat uusiin palveluihin ja toimintatapoihin.

Avaa kaikki

Innovaatiobarometrin ja kokeilututkimuksen tuloksia

Innovaatiobarometri 2022 on toteutettu yhtä aikaa koko julkisella sektorilla sekä kunta-alan organisaatioissa että valtiolla. Innovaatiobarometriin vastasi kaikkiaan 195 kuntien ja kuntayhtymien edustajaa eri toimialoilta. Innovaatio on uusi käyttöönotettu idea, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin, prosessi-innovaatioihin ja koko palvelujärjestelmän kattaviin systeemisiin innovaatioihin.

Tutkimukset vastaavat siihen, kuinka yleisiä innovaatiot ja kokeilut ovat kunta-alalla, minkä tyyppisiä ne ovat, keiden kanssa innovaatio- ja kokeilutoimintaa toteutetaan ja mitkä ovat tämän toiminnan edisteet ja esteet. Lataa Innovaatiobarometri 2018 -julkaisu.

Klash

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin vuosina 2018 - 2021. Haastekilpailu on edennyt toteutusvaiheeseen. Kolme pilotointiin valittua ratkaisua keskittyy lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Vantaan pilotissa haetaan ratkaisua toisen asteen opintojen keskeyttämiseen, oman opintopolun löytämiseen ja siihen kiinnittymiseen. Joensuussa kehitetään kunnille skaalautuvaa Kuntamatch-osallisuusalustaa. Janakkalassa haetaan vastausta haja-asutusseuduilla jo valmiiksi pirstaloituneiden liikkumispalvelujen jäsentämiseen. Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry. Klashin sivuille.

Innokylä - Kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö

Kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö

Innokylän verkkopalvelu

Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön. Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. Kuntaliiton osarahoittama Innokylä on tarkoitettu hankkeissa ja perustyössään kehittämistä tekeville sekä kehittämistyön tuloksia hyödyntäville valmistelijoille, johtajille ja päätöksentekijöille.

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä. Innokylän uusittu haku auttaa löytämään toimintamalleja paikkatiedon, aihealueen, ilmiön ja valmiusasteen perusteella.

 

Aloita kehittäminen Innokylän kehittämisen polulla

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Innokylän kehittämisen polku pyrkii takaamaan onnistuneiden, asiakaslähtöisten ratkaisujen syntymisen, pysyvän muutoksen aikaansaamisen sekä ratkaisujen jalostamisen avoimesti ja helposti hyödynnettäviksi toimintamalleiksi. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

 

Tutustu Innokylän verkkopalveluun >>

Keino - Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Osaamiskeskus kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia. KEINO-osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä vuosina 2018 - 2022. Keinon sivut.

Kuntaliiton roolina on tuoda kuntatoiminnan sekä julkisten hankintojen asiantuntijuutensa ja verkostonsa osaamiskeskuksen käyttöön. Kuntaliitto vastaa osaamiskeskuksen toiminnan koordinoinnista, jolla kehitetään hankintojen strategista johtamista (kuten KEINO-akatemia) sekä viestintätoimenpiteiden koordinoinnista ja verkkosivuista. Lisäksi organisaatio vastaa yhdessä Motiva Oy:n kanssa muutosagenttitoiminnan koordinoinnista. Yhteyshenkilö Kuntaliitossa: Katariina Huikko.

Innovaatiot ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toimenpiteitä

Teimme kuntien kestävän kehityksen tueksi 2021 yhteisen ennakointiprosessin ja julkaisun, joka esittelee neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden kunnista, sekä lukuisia toimenpiteitä eri kokoisille kunnille kohti kestävämpää tulevaisuutta. Toimenpiteet ovat kunnissa hyväksi havaittuja keinoja ja käytäntöjä niin johtamisen, sosiaalisen kestävyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden, ilmaston ja ympäristön sekä taloudellisen kestävyyden rakentamiseksi. Tutustu toimenpiteisiin seuraavista linkeistä. Esimerkit on koottu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kolmella eri kielellä.  

Kestävyyden johtamisen innovaatiokortit

Ekologisen kestävyyden innovaatiokortit

Sosiaalisen kestävyyden innovaatiokortit

Taloudellisen kestävyyden innovaatiokortit

Kansainväliset innovaatiokortit

CoSie - yhteiskehittämisen hanke

CoSIE Co-creation of Service Innovation in Europe - hankkeen yhdeksässä pilotissa kehitettiin 2017 - 2021 julkisen sektorin palvelujen yhteiskehittämisen menetelmää eri maissa eri kohderyhmissä ja eri menetelmin. Hanke paransi julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhditti asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä yhteiskehittämisen pilottien, työkalupakin, hackathonien ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämisen avulla eri maissa. Lue lisää.

Lataa Yhteiskehittämisen suunnittelutyökalu

Lataa Kuinka onnistua yhteiskehittämällä -julkaisu, jossa avataan yhteiskehittämistä, havaintoja sekä vinkkejä yhteiskehittämisen toteuttamiseksi. Havainnot pohjautuvat Turussa CoSIE 2020 -hankkeessa toteutettuun yhteiskehittämisen pilottiin, jonka kohderyhmänä olivat vaikeasti tavoitettavat nuoret. Pilotti toteutettiin yhteistyössä Turun kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

Kokeilut osana innovaatiotoimintaa

Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen. Kokeilukulttuurin vahvistaminen oli yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista kaudella 2015–2019. Esimerkkejä kuntiin kohdistuvasta kokeilutoiminnasta ovat Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelma ja valtioneuvoston Kokeileva Suomi -hanke.

InnoSI - Innovative Social Investment

10 EU-maassa toteutettu hanke pyrki vuosina 2014 - 2017 löytämään innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisiin investointeihin ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistumiseen. Hanke avasi sosiaalisen innovaation ja investoinnin käsiteitä työkaluna ilkeiden ongelmien ratkaisuissa 20 esimerkin kautta. Esimerkkeinä näistä kestävää hyvinvointia tuottavista investoinneista ovat muun muassa suomalainen nuorisotakuu, italialainen yhteisöllinen asuminen ja britannialainen yhteisöllinen budjetointi. Kuntaliitto oli hankkeessa mukana toteuttamassa hyvinvointiennakointia ja lähipalveluiden käyttäjälähtöisestä kehittämistä Kainuussa. 

Tutustu InnoSI-hankeeseen.

Kuntalaiset keskiöön työkalupakki

Oppaassa esitellään lyhyesti erilaisia kuntalaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osa menetelmistä on tuttuja, osa uudempia palvelumuotoilun menetelmiä. Opas on tarkoitettu kaikille kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville. Lataa opas. (huom. linkit työkaluihin ja videoihin eivät enää toimi)

Innovaatiopolitiikka ja käyttäjälähtöisyys

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot.

Kuntalaisten mahdollisuutta kehittää palveluja niiden käyttäjänä on pyritty turvaamaan hallitusohjelmien, kansallisen innovaatiostrategian (2008), muotoiluohjelman (2013) ja kuntalain (2015) kautta.  Käyttäjälähtöisyys tuli julkisten palvelujen kehittämiseen kansallisen innovaatiostrategian vauhdittamana vuonna 2008, nyt kuntia kannustetaan tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia, vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja myös osana 1.5.2015 voimaantullutta kuntalakia (Kuntalaki 2015 § 22external link).

Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä ja kehittämisen painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöisiä palveluja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin. Kainuussa kehitettiin 2014 - 2016 uudenlaisia hyvinvointipalveluja yhdessä kuntalaisten kanssa ja haettiin kunnille uutta roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä maakunnallisen kuntayhtymän vastuulle.

Muualla verkossa

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista