Tiedote, 

Uutta kilpailukykyä vihreästä taloudesta myös paikallistasolle

Kuntien, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö avain menestykseen

(Kuntaliitto tiedottaa 13.2.2015) Onnistunut siirtyminen vihreään, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen on edellytys Euroopan unionin kilpailukyvylle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtajan Satu Tietarin (Kesk., ALDE) laatimassa lausunnossa Euroopan alueiden komitea korostaa julkisen sektorin sekä kuntien ja alueiden ratkaisevan tärkeää asemaa tässä prosessissa. Lausunto hyväksyttiin torstaina 12.2.2015 Brysselissä pidetyssä täysistunnossa, jota johti komitean uusi puheenjohtaja Markku Markkula.

– On hienoa päästä käsittelemään lausuntoa tällaisena päivänä, kun alueiden komitean puheenjohtajaksi on valittu pienen Suomen edustaja. Erityisen kiitollinen olen siitä, että Markkula puolusti puheessaan etäistä ja harvaanasuttua Suomea. Asia kytkeytyy myös lausuntooni uusien vihreän talouden työpaikkojen kautta. Ne tuovat leipää monelle myös suurkaupunkien ulkopuolella asuvalle Euroopan kansalaiselle, täysistunnossa puhunut Tietari sanoi.

Euroopan komissio on laatinut aiheesta kaksi tiedonantoa: toimintasuunnitelman, jolla pyritään auttamaan pk-yrityksiä hyödyntämään vihreän talouden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, sekä vihreän työllisyyden aloitteen, jonka tarkoituksena on tukea työpaikkojen luomista uusilla aloilla.

– Kunnissa on nyt määriteltävä, mitä vihreä talous tarkoittaa omassa kunnassa ja miten sitä hyödynnetään. Komission nyt julkaistut tiedonannot luovat hyvän pohjan rakentaa alueilla omia vahvuuksia hyödyntäen paikallisia sovelluksia, toteaa Tietari.

Vihreän talouden lähtökohtana on, että yritystoiminta ja sen tuottavuus kasvavat samalla, kun resurssien käyttöä vähennetään. Uusiomateriaalien käyttäminen raaka-aineena edistäisi ympäristöintressejä ja auttaisi vähentämään raaka-ainekuluja sekä varastointi-, käsittely- ja jätehuoltokustannuksia. Alueiden ja kuntien olisikin tiedotettava eri alojen pk-yrityksille koulutus- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä siitä, millä tavoin resurssitehokkuuden parantaminen voi tuoda niille konkreettisia taloudellisia hyötyjä.

– Euroopan vahvuus piilee siinä, että kyetään yhdistämään alue- ja paikallisviranomaisten osaaminen sekä yritysten intressit, korostaa Tietari.

– Esimerkiksi koulutuksella tai kuntien ympäristöosaamisella voidaan tukea paikallisten yritysten toimintaa, hän jatkaa.

Vihreä talous synnyttää uusia ja uudenlaisia työpaikkoja. Alueiden komitean mielestä koulutus-, työllisyys- ja ympäristöpolitiikat olisi kytkettävä nykyistä tiiviimmin toisiinsa. Ympäristö- ja yrittäjyysmyönteinen ajattelutapa on synnytettävä jo alemmanasteisessa koulutuksessa. Komitea myös ehdottaa, että kaikkiin yleissivistäviin ja ammatillisiin koulutusväyliin sisällytetään tätä aihetta käsittelevä osio.

– Olemme keskellä merkittävää muutosta, vihreän talouden vallankumousta. Tulevaisuudessa on vääjäämättä selvää, että raaka-aineiden käyttöä on vähennettävä. Yritysten tulee kehittää tuotteitaan vähemmällä energian tai materiaalin kulutuksella ollakseen kilpailukykyisiä. Vihreä talous avaa merkittäviä mahdollisuuksia Euroopan yrityksille, Tietari kiteyttää.

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on 350-jäseninen EU:n toimielin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta. Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Lisätietoja:
Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu Tietari, p. 050 527 4909

Tagit