Tiedote, 

Vuoden paras kuntagradu etsii malleja omistajaohjaukselle

(Kuntaliitto tiedottaa 16.12.2015) Kuntaliitto palkitsee hallintotieteiden maisteri Sirpa Leväisen tutkielman ”Kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajaohjaus” vuoden parhaana kuntagraduna. Tutkielmassa selvitetään, millaisia keinoja kunnalla on käytössään osakeyhtiön omistajaohjauksessa.

​Tutkielma on tehty Itä-Suomen yliopistolle. Se etenee lainopin keinoin, tulkitsee olemassa olevia oikeusnormeja ja päätyy normien tulkintasuositusten kautta etsimään käytännön toimintamalleja kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajaohjaukseen.

Tutkielman johtopäätöksissä käsitellään kunnan roolia erilaisissa palvelutuotantotavoissa, kuntaomisteisen yhtiön toiminnan tarkoitusta, omistajaohjauksen tarvetta ja sen toteuttamisen keinoja.

– Koska osakeyhtiömalli saa yhä enemmän sijaa palveluiden tuottamisessa, on perustelua selvittää kuntaomistajan vaikutusmahdollisuudet yhtiön toimintaan. Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä keväällä 2015 hyväksytyssä kuntalaissa pyritään kunnan toiminnan kokonaisohjauksen vahvistamiseen, palkintoraadissa mukana ollut Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

Kunniamaininnat kahdelle gradulle

Pääpalkinnon lisäksi Kuntaliitto myöntää kunniamaininnat kahdelle kilpailussa mukana olleelle tutkielmalle.

Eläinlääketieteen lisensiaatti Anna Sarvela saa kunniamaininnan tutkielmastaan ”Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä esimiehenä toimivien eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaidot”. Työ on tehty Helsingin yliopistolle.

Tutkielmassa kartoitetaan eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaitoja heidän alaistensa näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköjen työilmapiiriä ja työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

Toinen kunniamaininta menee kauppatieteiden maisteri (ekonomie magister) Raisamiina Rimpelälle tutkielmasta ”Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård”. Työ on tehty Svenska Handelshögskolanillle.

Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millainen merkitys asiakaslähtöisyydellä (kundnärhet) ja asiakasymmärryksellä (kundförståelse) on kunnallisessa terveydenhuollossa tapahtuvien palveluinnovaatioiden kehityksessä ja ylläpitämisessä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys sisältää kuvausta innovaatioiden ja palveluinnovaatioiden teorioista, asiakaslähtöisyyden, asiakasymmärryksen ja arvonluonnin suhteesta sekä arvoa luovista palveluinnovaatioista. Empiirinen osio kohdistuu kunnan tukea tarvitseviin lapsiperheisiin ja se on toteutettu Imatran hyvinvointineuvolassa työskenteleville henkilölle.

Gradupalkintoa tavoitteli 13 tutkielmaa

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Palkittavalle opinnäytetyölle myönnetyn apurahan suuruus on tällä hetkellä 2000 euroa.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna arvosteltiin 13 gradua.

Kuntaliiton asiantuntijoiden avustamana tehdyssä tutkielmien arvioinnissa on kiinnitetty huomiota työn toteutuksen lisäksi käytännön hyödyllisyyteen kuntasektorin kannalta.

Lisätietoja:
Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634
Sirpa Leväinen: p. 040 725 0284
Raisamiina Rimpelä: p. 050 369 8833