Tiedote, 

Kuntaliitto sote-ratkaisusta:

Soten rahoitusratkaisut edelleen auki

(Kuntaliitto tiedottaa 6.4.2016) Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusratkaisu on edelleen puutteellinen sekä maakuntien että kuntien osalta, arvioi Kuntaliitto maan hallituksen tiistaina 6.4.2016 julkaisemia sote-linjauksia. Merkittävä osa julkisen sektorin tehtävistä viedään ratkaisulla suoraan valtion vahvaan ohjaukseen.

– Hallituksen tarkemmat linjaukset rahoitusratkaisusta puuttuvat edelleen. Kunnille on tulevaisuudessakin turvattava riittävä rahoituspohja ja mahdollisuus saada rahoitusta markkinoilta. Maakuntien tosiasialliset edellytykset päättää toiminnastaan näyttävät heikoilta tämänhetkisten linjausten valossa, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

– Kuntaliiton tärkeänä pitämä kuntien ja maakuntien välinen neuvottelumenettely puuttuu linjauksista kokonaan. Myös mahdollisuudet sopia palvelujen järjestämisestä keskenään puuttuvat.

– Rahoituksen yleiskatteellisuus maakuntien rahoitusratkaisun osalta on kuitenkin myönteinen uutinen.

Kuntalaiset markkinoiden armoilla – kokeiluja valinnanvapaudesta ja yhtiöittämisvelvoitteesta tarvitaan

Valinnanvapauden toteuttamista asteittain olisi testattava kokeilujen kautta, arvioi Kuntaliitto. Laajasti toteutettuna valinnanvapaus voi olla ongelmallista, sillä asiakkaiden oikeuksista päättäminen on perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävä.

– Edessämme on tilanne, jossa toteutetaan iso uudistus, joka muuttaa syvällisesti koko yhteiskunnan vakiintuneita rakenteita. Muutos tulisi ottaa käyttöön asteittain ja vasta kokeilujen jälkeen. On epätodennäköistä, että kaikille alueille syntyisi toimivia markkinoita, mikä vaarantaa kustannussäästöjen syntymisen, sanoo sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta. 

– Valinnanvapausmalli on suunniteltava huolella, koska se voi huonosti toteutettuna johtaa palvelujen kysynnän kohdistumiseen epätarkoituksenmukaisella tavalla ja uhata uudistuksen tavoitteena olevaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumistavoitetta.

– Kokeilun avulla voitaisiin varmistaa se, että valitulla mallilla voidaan saavuttaa uudistukselle asetetut sosiaali- ja terveyspoliittiset, palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen, tasa-arvoiseen jakautumiseen sekä taloudellisiin säästöihin liittyvät tavoitteet.

Valinnanvapaus ja yhtiöittämisvelvoitteet aiheuttavat haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle. Esimerkiksi asiakkaan siirtyminen palveluketjussa eri toimijoiden välillä vaatii hyvin yhteen toimivia tietojärjestelmiä ja rahoitusratkaisua, joka motivoi eri toimijoita välittämään myös niistä kustannuksista, jotka eivät aiheudu sille itselleen. Myös kielelliset näkökulmat on huomioitava.

Omaisuuden osalta oikeansuuntaisia linjauksia

Hallituksen linjauksen mukaan nykyisten kuntayhtymien omaisuus ja velat siirtyvät, kuntien tilat vuokrataan maakuntien tarpeiden mukaan.

– Kuntaliitto pitää myönteisenä tehtyä perusratkaisua siitä, että kuntien käyttämättä jäävät kiinteistöt eivät jää niiden rasitteeksi. Hallituksen linjauksesta ei valitettavasti vielä ilmene miten siirtyvä omaisuus arvotetaan, sanoo Hanna Tainio.

Kuntaliitto pitää myönteisenä että työllisyyspalvelujen alueellisia kokeiluja jatketaan vuosina 2017–2018 sekä kunnissa että alueilla. Työllisyyden hoito on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Paikallistasolla kyetään hakemaan yhteistyössä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa parhaiten toimivat ratkaisumallit.

Lisätietoja:
Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, p. 050 567 1624
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, p. 050 596 9866