Alueiden kehittäminen sekä työllisyys- ja yrityspalvelut uudistuksen kohteena

Kuluneen syksyn aikana on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu lakiehdotusta alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Tarkoituksena on uudistaa aluekehittämistä koskeva sääntely sekä määritellä työvoima- ja yrityspalvelujen siirtyminen maakuntien vastuulle sekä niihin liittyvät toimintamallit.

Uusien kasvupalvelu-kokonaisuuksien järjestäminen ja tuottaminen esitetään eriytettäväksi ja toteutettavaksi maakunnissa yhtenäisen toimintamallin mukaan. Maakunnille jäisi laaja harkintavalta kasvupalvelujen järjestämisessä. Kasvupalvelu-uudistus ei siirrä kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja maakunnille. Lakiesitys tulee lausunnoille alkuvuodesta 2017 ja jätetään eduskunnalle keväällä 2017.

Lakiesityksessä työllisyys ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion TE - hallinnolta maakunnalle. Kuntaliitto on valmistelutyön yhteydessä esittänyt, että maakunnan tulee voida sopia alueen kuntien kanssa tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä, työnjaosta ja resurssien kohdentamisesta. Maakunnan tulee myös voida siirtää palvelun järjestämisvastuu yhdelle tai useammalle kunnalle / kaupungille, jolla maakunnan arvion mukaan on riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseksi. Maakunta voisi myös tällöin jakaa järjestämisvastuun kunnan tai kuntien kesken, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Lakiluonnos sisältää nyt pykälän pääkaupunkiseutua koskevasta erillisratkaisusta, jossa Uudenmaan maakunnassa kasvupalvelujen järjestämisvastuu voitaisiin siirtää sopimuksella kokonaan tai osittain pääkaupunkiseudun kunnille.

Alueiden kehittämisen järjestelmän osalta perusrakenne on pääosin säilymässä, sen sijaan sääntelyn yksityiskohtaisuutta on vähennetty. Jatkossa maakunta toimisi aluekehitysviranomaisena alueellaan. Maakuntaohjelma tarkentaisi jatkossakin aluekehittämiseen liittyvien tehtävien toimeenpanoa. Maakunnassa toimisi edelleen myös maakunnan yhteistyöryhmä eri kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien yhteensovittajana. Uudistuvan aluekehittämisjärjestelmän tulee Kuntaliiton näkemyksen mukaan luoda toimiva toimintaympäristö, antaa kehittämiselle strateginen suunta sekä luoda alusta yhteistyölle, joka , tukee kasvun luojien toimintaa niin kunta-, maakunta- kuin kansallisella tasolla. Kunnat ovat edelleen keskeinen toimija alueiden kehittämisessä niin yleiseen toimialaansa liittyvien tehtävien kuten elinvoima ja fyysinen ympäristö, kulttuuri, koulutus ja paikallinen kehittäminen, osalta. Nykyisen rakennerahastojen ohjelmakauden 2014-2020 osalta kaikki maakunnat toimisivat välittävinä viranomaisina.

 

Linkit: