Hankinnoilla työllistäminen

hankinnat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu tavoite, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Tätä tavoitetta varten työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut vauhditusohjelman, joka sisältää valtakunnallisen koordinaatiohankkeen ja erikseen toteutettavia pilottihankkeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työkykyohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hankkeen toteuttaa Kuntaliitto.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke on elokuussa 2020 käynnistynyt valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on lisätä hankinnoilla työllistämistä valtakunnallisesti ja levittää sitä mahdollisimman laajalle julkisen hankintatoimen alueella.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma liittyy Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelmaan eli Hankinta-Suomeen, jonka valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 yhdessä Kuntaliiton kanssa. Lisäksi hankinnoilla työllistäminen on osa työ- ja elinkeinoministeriön työkykyohjelmaa.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman loppuseminaari 14.2.2023

Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman loppuseminaarin 14.2.2023. Loppuseminaarissa kuultiin huippuasiantuntijoita ja tarkasteltiin hankinnoilla työllistämistä monesta eri näkökulmasta; hankintalain, työvoimapolitiikan, sosiaalisen kestävyyden ja yrittäjän näkökulmasta. Lisäksi eri kunnissa toimineet pilottihankkeet toivat paneelissa esiin konkretiaa; kuinka hankinnoilla työllistäminen on käynnistynyt ja juurtunut parissa vuodessa, ja mikä on ollut parasta hankinnoilla työllistämisessä. Lopuksi keskusteltiin hankinnoilla työllistämisen tulevaisuudennäkymistä.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on peräti 27 hankintoihin liittyvää tavoitetta. Näistä yksi on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Tätä tavoitetta edistämään asetettiin työ- ja elinkeinoministeriössä Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma, joka koostuu valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta ja useista alueellisista pilottihankkeista.

Hankinnoilla työllistäminen eli työllistämisehdon käyttö julkisissa hankinnoissa avaa uusia työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Siksi tämä työkalu kannattaa ottaa haltuun vielä ennen TE-palvelut 2024 -uudistuksen voimaantuloa.

Loppuseminaari järjestettiin Kuntatalolla ja tallenne on nähtävissä Kunta TV:n verkkosivuilla. Loppuseminaarin esitysmateriaaliin voit tutustua tässä.

Tästävoit tutustua ohjelmaan.

  Avaa kaikki

  Hankinnoilla työllistäminen

  Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä ja hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai nuoria.

  Työllistämisehtoa voi käyttää kaikissa eri hankintatavoissa; puitejärjestelyissä, DPS:ssä ja urakkahankinnoissa. Hankinnan sisältö voi olla tavaraa, palvelua tai urakkaa. Myös asiantuntijapalveluiden hankintaan voi liittää työllistämisehdon.

  Työllistämisehdon käyttö on yksi kohtalaisen uusi työllistämisen muoto monien muiden keinojen joukossa. Tulevaisuudessa uusien työllistämiseen tähtäävien palvelujen kirjo tulee olemaan huomattavasti nykyistä laajempi. Hankintojen potentiaali työllistämisessä on vasta viime vuosina noussut selkeämmin esiin.

  Hankinnoilla työllistäminen on edelläkävijyyttä. Se on mahdollisuus kasvattaa yhteiskunnan ja kuntien elinvoimaa tarjoamalla työtä sitä tarvitseville. Hankinnan voittaneelle taholle hankinnoilla työllistäminen tarjoaa sujuvan rekrytointipalvelun ja mahdollisuuden varautua tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Tätä kautta hankinnoilla työllistämisellä on myös vaikutusta kilpailukykyyn.

  Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke

  Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke on työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton yhteinen hanke ajalla 1.8.2020-31.3.2023. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä hankinnoilla työllistämistä valtakunnallisesti ja levittää sitä mahdollisimman laajalle julkisen hankintatoimen alueella. Lisäksi hanke koordinoi ja tukee alueellisia hankinnoilla työllistämisen pilottihankkeita, joita on seitsemän.

  Hankinnoilla työllistämisen tunnettavuuden ja käytön lisäämiseksi hanke on perustanut useita yhteistyöverkostoja muun muassa TE-toimistojen yhteyshenkilöiden verkoston, hankinnoilla työllistämisen yhteistyöverkoston ja hankinnoilla työllistämisen asiantuntijaryhmän. 

  Kaikille avoimeen valtakunnalliseen yhteistyöverkostoon kuuluu lähes 200 eri kuntien, kuntayhtymien, koulutusorganisaatioiden, TE-toimistojen ja eri ministeriöiden henkilöstöä, yrittäjiä, hankinta-asiamiehiä, yrittäjä- ja työnantajajärjestöjä, järjestöjä kolmannelta sektorilta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

  Hankinnoilla työllistämisen yhteistyöverkoston tavoitteet ovat:

  • Koota hankinnoilla työllistämisestä kiinnostuneita yhteen ja auttaa heitä verkostoitumaan myös keskenään
  • Kasvattaa ja jakaa tietoa, ajatuksia ja kokemuksia sekä koota hyviä käytäntöjä hankinnoilla työllistämisestä
  • Lähestymistapa hyvin käytännönläheisesti ja konkreettisesti hankinnoilla työllistämisen mahdollisuuksiin
  • Ratkaisukeskeisyys, yhdessä löydämme ratkaisuja
  • Koota yhdessä verkoston ja pilottihankkeiden kanssa sähköinen opas hankinnoilla työllistämisen eri vaiheisiin

  Yhteistyöverkoston kokoukset ovat noin kerran kuukaudessa, yleensä torstaisin klo 9-11. Kokoukset järjestetään toistaiseksi TEAMS-yhteydellä.

  Voit ilmoittautua mukaan verkostoon täällä.

  Yhteistyöverkostolla on oma TEAMS-alusta, jonne kootaan materiaalia hankinnoilla työllistämisestä yhteiseen käyttöön.  

  Hankinnoilla työllistämisen kyselytuloksia

  Kunnille keväällä 2021 teetettyyn kyselyyn hankinnoilla työllistämisestä vastasi 67 kuntaa. Kyselyyn vastanneissa kunnissa on helmikuussa 2021 ollut työttömiä työnhakijoita yhteensä 203 361, joka on 62 % koko maan (Manner-Suomi) työttömistä työnhakijoista. 32 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä kunnan hankinnoissa työllistämistä koskevaa ehtoa (työllistämisehto). 54 prosentilla vastaajista on kiinnostusta ottaa työllistämisehto käyttöön. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan ovat luettavissa kyselyn yhteenvedosta.

  Hankinnoilla työllistämisen kyselyyn vastanneita kuntia on 67

  Alueelliset pilottihankkeet

  Seinäjoen kaupunki - HANSA-hanke

  Seinäjoella hankinnoilla työllistämistä on suunniteltu jo aiemminkin, mutta HANSA-hankkeen myötä työhön saatiin tarvittavaa resurssia. Pilottihankkeelle saatiin työllisyyspoliittista avustusta ajalle 4/2021 - 3/2023. Hankkeessa työskentelee 1 henkilö, mutta tavoitteena on toimia vahvasti verkostoituen sekä kaupungin sisäisesti että valtakunnallisen verkoston kanssa.

  Seinäjoella ei ole vielä elokuussa 2021 käytetty työllistämisehtoja hankinnoissa, mutta ensimmäiset toteutukset konkretisoituvat suunnitelmien mukaan vielä syksyn 2021 aikana. Olennaista on rakentaa ja luoda hankintaprosesseihin sellaisia pysyviä ja käytännössä toimivia malleja/ohjeita, joiden kautta hankinnoilla työllistämisestä tulee normaali käytäntö hankintojen toteutukseen tulevaisuudessa. Hankeaikana tavoitteena on 30 haastavammassa asemassa olevan työttömän työllistäminen työllistämisehtojen avulla.

  Yhteystiedot:

  Jaakko Säntti, projektipäällikkö, HANSA-hanke
  jaakko.santti(a)seinajoki.fi, p. 050 51 62 777
  Lisätietoja: https://www.seinajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/hankinnoilla-tyollistaminen/

  Hankinnoilla työhön - Tampereen aluepilotti

  Tampereen kaupungilla työllistämisehdon hyödyntäminen hankinnoissa oli hyvässä vauhdissa jo toukokuussa 2021, kun hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman aluepilotti alkoi. Pilotin tarkoituksena on edelleen lisätä työllistämisehdon käyttöä Tampereen kaupungin hankinnoissa, monipuolistaa ehdon käyttöä erityyppisiin hankintoihin ja ennen kaikkea kehittää hankinnoilla työllistämisen prosessia niin, että se on kaikille hankinnan osapuolille mutkatonta ja sujuvaa.

  Pilotti pyörii Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa maaliskuulle 2023 asti. Kehittämistyön lisäksi pilotin tehtävänä on avata uusia työllistymismahdollisuuksia niille Tampereen alueen työttömille työnhakijoille, joille työllistyminen perinteisten kanavien kautta on eri syistä haastavaa. Tavoitteena on edistää esimerkiksi maahan muuttaneiden, nuorten ammattikouluttamattomien ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

  Yhteystiedot:

  Laura Ojanen, projektipäällikkö, Hankinnoilla työhön -hanke
  laura.ojanen(a)tampere.fi, p. 044 48 114 68
  Lisätietoja: https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyo.html

  Hankinnoilla työllistämisen vauhditus Oulussa

  Oulun kaupungilla on jo pitempi tausta hankinnoilla työllistämisessä. Uuden pilottihankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa aiemmin kehitetyn hankinnoilla työllistämisen toimintamallin käyttöä ja kehittää toimintamallin osa-alueita, esimerkiksi seurantaa, raportointia ja arviointia, ratkaisukeskeisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistyminen sekä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käytön lisääminen ja sitä kautta työllisyyden ja työpaikkojen syntymisen edistäminen alueella.

  Hankkeen päätoteuttaja on Oulun kaupungin konsernihallinnon kehittäminen ja hankinnat -ryhmä ja yhteistyötä tehdään Business Oulun työllisyyspalveluiden sekä Monetra Oulu Oy:n hankintapalveluiden kanssa. Oulun pilottihanke käynnistyy ja hankkeen projektipäällikkö aloittaa työnsä lokakuussa 2021. Hanke kestää maaliskuuhun 2023 saakka.

  Yhteystiedot:

  Outi Virtasalo, hankintasuunnittelija, Oulun kaupunki
  outi.virtasalo(a)ouka.fi, p.040 586 2709

  Löytö-hanke, Vantaa-Kerava

  Löytö-hanke vauhdittaa hankinnoilla työllistämistä kahdessa kaupungissa, Vantaalla ja Keravalla. Vantaan kaupungilla hankinnoilla työllistämistä on kehitetty aikaisemmissa hankinnoilla työllistämisen hankkeissa, ja Vantaalla onkin jo olemassa olevia malleja työllistämisehdon käyttöön. Keravalla puolestaan aikaisempaa kokemusta hankinnoilla työllistämisestä ei vielä ole. Vantaa-Keravan pilottihanke toteutetaan aikavälillä 3/2021-3/2022.

  Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa eri toimialojen vuoropuhelua ja hankinnoilla työllistämisen malleja jo olemassa oleviin rakenteisiin, ja toisaalta laajentaa toimintaa. Tavoitteena on myös löytää uusia mahdollisuuksia soveltaa työllistämisehtoa ketterästi, ja juurruttaa työllistämisehdon käyttö osaksi hankintaprosessia. Yhtenä kehityskohteena on lisäksi parantaa työllistämisen toteutumisen ja vaikuttavuuden seurantaa molemmissa kaupungeissa.

  Yhteystiedot:

  Juhani Tuure, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki
  Juhani.tuure(a)vantaa.fi, p. 043 826 7631

  Heta Lampinen, suunnittelija, Vantaan kaupunki
  heta.lampinen(a)vantaa.fi, p. 040 572 6375

  Turku työllistää hankinnoilla -hanke

  Turku työllistää hankinnoilla -hanke sai rahoituksen ja pääsi alkamaan heinäkuun alussa 2021. Hanke kestää 15.9.2023 saakka. Hankkeen tarkoituksena on yhä jatkaa hyvin alkanutta pilotointia ja luoda pysyvää hankinnoilla työllistämisen mallia. Tätä tavoitellaan muun muassa tiedotuksen ja koulutuksen avulla, jotta tietämys hankinnoilla työllistämisestä kasvaa ja Turun kaupungilla hankintoja toteuttavat henkilöt voivat tulevaisuudessa käyttää ehtoa sujuvasti työssään. Tärkeä osa hankinnoilla työllistämisen mallin luomista muodostetaan kuulemalla markkinoiden ajatuksia ja huomioita hankintakohtaisissa sekä varhaisen vaiheen markkinavuoropuheluissa. 

  Turun hankinnoilla työllistämisen mallin tavoitteena on edesauttaa pidempään työtä hakeneiden henkilöiden sekä nuorten työnhakijoiden työllistymistä. Työllistämisehto on nyt ollut mukana neljässä kilpailutuksessa ja tällä hetkellä suunnitelmissa on ehdon lisääminen seuraavaan neljään tarjouspyyntöön. 

  Yhteystiedot:

  Jenni Rautsala, projektipäällikkö, Turku työllistää hankinnoilla -hanke
  jenni.rautsala(a)turku.fi, p. 040 6550 754

  Kouvolan kaupungin Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä - HATTY-hanke

  Kouvolan kaupungin Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä - HATTY-hanke aloitti toimintansa huhtikuussa 2021. HATTY-hanke keskittyy hankinnoilla työllistymiseen ja tähtää hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. HATTYn tavoitteena on vahvistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, luoda yhteistyöverkostot jotka tukevat hankinnoilla työllistämistä, sekä kehittää toiminnan seuranta- ja palautemalli. HATTY-hanke tarjoaa myös yhteistyötä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotelle, sekä Kotkan ja Haminan kaupungille.

  HATTY tiimiin kuuluvat hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, työllisyyspäällikkö Kristiina Salo, hanketyöntekijä Saara Koukka ja työllisyyskoordinaattori Mari Rouvari. Kouvolan kaupungilla työllistämisehdon hyödyntäminen hankinnoissa on saatu käynnistettyä kevään 2021 aikana ja Kouvolan kaupungin ensimmäisessä työllistämisehdon sisältävässä hankinnassa työntekijät aloittivatkin jo toukokuussa 2021.  Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoa vuosille 2022-2023.

  Yhteystiedot

  Saara Koukka, hanketyöntekijä, Kouvolan kaupunki, 
  saara.koukka(a)kouvola.fi, p. 0206159493
  Lisätietoja: https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/talous/hankinnat/

  Hankinnoilla työllisyyttä Kajaanin kaupunkiin –hanke

  Kajaani työllistää hankinnoilla -hanke sai rahoituksen ja aloitettiin kesäkuussa 2021. Hanke kestää 31.3.2023 saakka. Kajaanin kaupungin hankintapalveluilla on tavoitteena tehdä työllistämisehdoista arkipäivää.  Tarkoituksena on liittää työllistämisen prosessi osaksi hankintaprosessia.

  Kajaanissa tarkoituksena on lisätä osaamista yrityskentässä ja kaupungin organisaatiossa sekä kartuttaa toimintamallitaitoa ja lisätä työllistämisehdon käyttöä sopivissa hankinnoissa. Vuoteen 2023 mennessä tavoitteena on luoda Kajaanin kaupungille malli hankinnoilla työllistämiseen. Mallin on tarkoitus olla tavoitteellinen ja seurattava, kiinteä osa hankintaprosessia. Hankkeen päättyessä yrityksille on luotu matalan kynnyksen rekrytointimalli sekä viestinnällä on konkreettiset mallit ja suunnitelmat.

  Yhteystiedot

  Erja Tuovinen, hankinta-asiantuntija / projektipäällikkö, Kajaanin kaupunki
  erja.tuovinen(a)kajaani.fi, p. 044 4214 180