Luottamushenkilöiden eroilmoitukset on käsiteltävä joulukuun aikana

Kunnan toimielinten toimikausi jatkuu kesäkuulle 2017

Kuntavaalit siirtyvät lokakuusta huhtikuulle ja valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Nykyisten valtuustojen toimikausi jatkuu viidellä kuukaudella pidennettynä 31.5.2017 saakka.

​Kunnan luottamushenkilöt saavat ilmoituksensa perusteella eron luottamustoimista 31.12.2016. Valtuutetut ja varavaltuutetut ovat aikanaan sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan 31.12.2016 saakka ja muut kunnan luottamushenkilöt tammikuulle 2017 saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt.

Lakiyksikköön on viime aikoina tullut useita kysymyksiä kuntalain siirtymäsäännöksen (147 §) tulkinnasta. 

 

Toimielinten toimikausi

Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä. Varsin tavallista on, että valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi, jolloin valtuustokauden puolivälissä valitaan uusi kunnanhallitus.

 

Valtuustokautta lyhyempi toimikausi

Uuden kuntalain 147 §:n tulkinnasta on herännyt epätietoisuutta tilanteessa, jossa valtuusto on päättänyt toimielimen valtuustokautta lyhyemmästä toimikaudesta, koska asiaan ei oteta kantaa kuntalain perusteluissa. Säännöksen perustelujen (HE 268/2014) mukaan ”Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsisi tällöin sitä, että samalla valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan toimielinten toimikausi jatkuu lähtökohtaisesti toukokuun 2017 loppuun”.

Tulkintamme on, että siirtymäsäännöstä on tarkoitettu sovellettavan toimielimiin, joiden toimikausi riippuu valtuuston toimikaudesta. Vaikka kunnanhallitus tai lautakunta valittaisiin kahdeksi vuodeksi eli toimikausi olisi jaettu kahteen kahden vuoden jaksoon, kyse olisi luonteeltaan valtuuston toimikaudeksi valitusta toimielimestä.  Siten toimikausi jatkuisi suoraan lain nojalla kesäkuulle 2017.

 

Tammikuussa 2017 ei valita uusia toimielimiä

Tammikuussa 2017 kunnissa ei siten valita uusia kunnanhallituksia, lautakuntia eikä johtokuntia. Nykyiset toimielimet jatkavat siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on valinnut toimielimiin uudet jäsenet ja varajäsenet. Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Toimikunnat, neuvottelukunnat ja vaikuttamistoimielimet

Toimikunta voi olla asetettu koko valtuustokaudeksi tai sen toimikausi voi olla valtuustokaudesta riippumaton, esimerkiksi rakennustoimikunta, jonka tehtävät liittyvät tietyn hankkeen toteuttamiseen. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen. Toimikunnan toimikauden jatkuminen kuntalain siirtymäsäännöksen nojalla arvioidaan tapauskohtaisesti.

Neuvottelukunta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto eivät ole kuntalain 17 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä. Kuntalain siirtymäsäännöstä toimikauden jatkumisesta ei siten sovelleta neuvottelukuntiin eikä ns. vaikuttamistoimielimiin.

 

Oikeus erota luottamustoimesta 31.12.2016

Oikeus saada ero kunnan luottamustoimesta oman ilmoituksen perusteella vuoden 2016 päättyessä on säädetty vain kunnan luottamushenkilöille. Kunnan luottamushenkilöitä ovat

  • valtuutetut ja varavaltuutetut,
  • kunnan toimielimiin valitut jäsenet,
  • kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä
  • edellä mainittujen varajäsenet. 

Asemansa ja työtehtäviensä vuoksi kunnan toimielimeen - johtokuntaan tai toimikuntaan -  valittu kunnan viranhaltija ja työntekijä ei ole kunnan luottamushenkilö.  Täten heillä ei ole oikeutta saada eroa luottamustoimesta pelkän ilmoituksen nojalla.

Luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle viimeistään 30.11.2016. Ilmoitukset luottamustoimesta eroamisesta on syytä käsitellä valtuustossa tai muussa luottamushenkilön valinneessa toimielimessä joulukuussa 2016. Ilmoitukset merkitään tiedoksi ja samalla todetaan ilmoituksessa mainittujen luottamustoimien päättyvän 31.12.2016. Uudet luottamushenkilöt jäljellä olevalle toimikaudelle voidaan valita samassa kokouksessa siten, että toimikausi alkaa 1.1.2017.

Eronneen valtuutetun tilalle valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Jos varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.

 

Loikkauksella toiseen puolueeseen kesken vaalikauden ei vaikutusta

Valtuutetut ja varavaltuutetut määräytyvät aina vaalituloksen mukaan. Loikkauksella toiseen puolueeseen kesken valtuustokauden ei siten ole tässä tilanteessa merkitystä. Jos eron saanut valtuutettu on vaalien jälkeen vaihtanut puoluetta, kutsutaan varavaltuutettu tällöinkin vaalituloksen perusteella siitä ryhmästä, jonka listalta loikannut valtuutettu on valittu valtuustoon.

Puolueen vaihtaminen valtuustokauden aikana ei vaikuta myöskään uusien varavaltuutettujen määräämiseen, vaan vuoden 2012 vaalitulos ratkaisee.

 

Kuntayhtymät

Myös kuntayhtymissä toimielinten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes kuntavaalien jälkeen uudet toimielimen jäsenet on valittu. Kuntayhtymän toimielimiinsä valitsemilla luottamushenkilöillä on oikeus oman ilmoituksen perusteella saada ero kuntayhtymän toimielimen jäsenyydestä. Kuntayhtymän luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti luottamushenkilön valinneelle kuntayhtymän toimielimelle viimeistään 30.11.2016.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.