Kuntien talouden tasapainotilan muutos ja sen laskennallinen paine kunnallisveroprosenttiin

Maakunta- ja soteuudistuksen laskelmapäivitykset on julkaistu

Valtiovarainministeriö on julkaissut uudet kuntakohtaiset laskelmat (nk. siirtolaskelma) maakunta- ja soteuudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen ja kunnallisveroprosentteihin. Joulukuussa 2016 päivitetyt laskelmat perustuvat vuoden 2015 tilinpäätös- ja tilastotietoihin, kun 29.6.2016 julkaistuissa ensimmäisissä siirtolaskelmissa lähteenä olivat vuoden 2014 tilinpäätöstiedot. Vuoden 2015 kustannustiedot on päivitetyssä laskelmassa korotettu vuoden 2016 tasoon edellisen version tapaan valtionosuuksien laskennallisten kustannusten vuosimuutokseen perustuen.

Laskelmien tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että laskelmissa on huomioitu liikelaitokset, poistot ja arvonalentumiset sekä sisäiset erät. Kustannusten osalta laskelmissa käytetään nettokäyttökustannuksia, jotka määritelmällisesti on tarkoitettu rahoitettavan verorahoituksella (verotulot + valtionosuudet). Laskelmat perustuvat kustannustietojen osalta kuntataloustilaston tehtäväkohtaisiin kustannustietoihin ja vuoden 2017 osalta talousarviotilaston tietoihin. 

Kuntien toimittamilla tilastotiedoilla on suora yhteys kuntien rahoitukseen myös maakunta- ja soteuudistuksessa. Sekä siirtymäkauden että sen jälkeisen pysyvän tilanteen osalta laskelmat perustuvat kuntien Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin. On äärimmäisen tärkeää, että kunnat panostavat tilastotietojen laatuun ja tiedonkeruuaikatauluissa pysymiseen etenkin tehtäväkohtaisten kustannus- ja talousarviotilaston tietojen osalta. 

Seuraava päivitys laskelmaan tehdään helmikuussa 2017 Tilastokeskuksen joulu- ja tammikuussa keräämän vuoden 2017 talousarviotilaston perusteella. Helmikuun päivityksessä laskelmaan tulevat huomioon otetuksi mm. kilpailukykysopimuksen vaikutukset siten, kuin kunnat ovat ne omiin talousarvioihinsa vuonna 2017 sisällyttäneet. Päivitetyt laskelmatiedot julkaistaan Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa 8.2.2017.

Kuntakohtaiset laskelmat löytyvät osoitteesta: http://alueuudistus.fi/kuntien-valtionosuusjarjestelma

 

Linkit:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää