Selvitys naapuruussuhdelain ympäristölupaperusteesta -ohjausryhmä asetettu

Naapuruussuhdelakikytköksen tarpeellisuutta ympäristöluvituksessa selvitetään. Ympäristöministeriö selvityttää eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n kumoamisen mahdollisuutta ja sen sisällön siirtämistä ympäristönsuojelulakiin. Jo tällä hetkellä ympäristönsuojelulain tarkoittama merkittävä pilaantuminen on rinnastettavissa naapurussuhdelain kohtuuttomaan rasitukseen.

Selvitystyön tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa naapuruusoikeudellisen lupaperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä arvioida, onko lupaperusteen säilyttäminen tarpeen vai voitaisiinko se joko kokonaan poistaa tai korvata jollain muulla sääntelyvaihtoehdolla.

Selvitystä tehdään osana ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmannen vaiheen toimeenpanoa. Selvitystarve on nostettu esiin myös Tarastin (et al.) selvityksessään Ympäristömenettelyjen sujuvoittamisesta ja tehostamisesta ja arviossa sen toteuttamisvaihtoehdoista (Maaliskuu 2015).

Naapuruussuhdelakiin perustuvan luvantarvekynnys on todettu olevan tulkinnanvarainen ja hallinnollisilta kustannuksiltaan melko raskas menettely.

Selvityksen ympäristöministeriölle tekee 21.11.2016 mennessä Ekoleima Ay ja Ekopolku Ay. Työtä ohjaa ympäristöministeriön asettama ohjausryhmä, jossa Kuntaliittoa edustaa ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Kuntaliiton tavoitteena työryhmässä on huolehtia, että selvitys perustuu kattavaan käsitykseen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen luvitus- ja valvontatyöstä ja naapuruussuhdelain mukaisen lupatarpeen arvioinneista kunnissa. Tavoitteena on, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen hallinnollista taakkaa kevennetään naapuruussuhde-erimielisyyksien ratkomisessa, jotta resursseja ja osaamista voidaan käyttää ympäristövaikutusten kannalta merkittävien asioiden ratkaisemiseen.

 

Lisätietoja

  • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto
  • Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö
    Puh. +358 295 250 117 tai  +358 50 3622 057;
    anneli.karjalainen@ym.fi