Terveyshaittaa aiheuttavat riskit tunnistettava

Terveydensuojelulaki nimensä mukaisesti suojelee ihmisen terveyttä. Eduskunnan hyväksymässä lakimuutoksessa, joka tulee voimaan 1.1.2017 korostetaan aikaisempaa enemmän toiminnan harjoittajien omaa vastuuta tunnistaa toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit.

Tarkoituksena on saada terveydensuojeluviranomaisten tietoon sellaiset toiminnot, joiden turvallisuus on tarpeellista arvioida ja valvoa ja joiden turvalliseksi järjestämiseksi voi olla tarpeen antaa ohjeistusta tai määräyksiä. Ilmoituksenvaraiset kohteet vähenivät lakimuutoksen yhteydessä eikä viranomainen tee enää ilmoituksen johdosta erillistä päätöstä. Ilmoituksen käsittely on edelleen maksullista.

Terveydensuojeluvalvontaa tehdään kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti

Terveydensuojelusta vastaava toimielin hyväksyy kunnan valvontasuunnitelman, joka antaa kokonaiskuvan terveydensuojelun toiminnasta kunnassa. Lakimuutoksella kunnalle annettiin enemmän toimintavapautta räätälöidä valvontasuunnitelma kuntastrategian edellyttämien paikallisten tarpeiden mukaiseksi. Kunnassa voidaan esimerkiksi päättää, että tulevalla suunnitelmakaudella painopisteenä tulee olemaan terveelliset ja turvalliset kouluympäristöt. Kunnassa voidaan myös panostaa terveysvaikutusten ennakkoarviointiin maankäytön suunnittelussa. Ympäristöterveydenhuolto on siirtymässä ainakin osasta kunnista maakuntaan, joten on erittäin tärkeää varmistaa yhteistyö terveydensuojelun ja kunnan muiden toimialojen välillä. 
Kunnan valvontasuunnitelman sisältöä säätänyt asetus kumottiin.

Valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma paikallisten tarpeiden mukaisesti ja suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa. Valvonnan on oltava laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää.

Talousveden valvonta riskiperusteista

Talousveden valvontaa koskevia säännöksiä yhdenmukaistettiin juomavesidirektiivin mukaiseksi. Pienet talousvettä toimittavat laitokset siirrettiin ilmoitusmenettelyn piiriin. Riskinarviointi tehdään toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Tavoitteena ehkäistä vesihuollon häiriötilanteita, jotka valitettavan usein johtavat talousveden välityksellä leviäviin epidemioihin aiheuttaen ongelmia ja kustannuksia asukkaille, kunnalle ja elinkeinoelämälle.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.