Täydennys JIT-ehtoihin

Tietosuoja-asetus on huomioitava jo nyt tehtävissä hankinnoissa

​EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin lopullisesti huhtikuussa 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Asetusta sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Kuntaliitto suosittelee, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioidaan jo nyt kilpailutettavissa hankinnoissa.

Tietosuoja-asetuksen tausta ja kansallinen täytäntöönpano

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. Lisäksi uudistuksella pyritään parantamaan luottamusta online-palveluihin ja näin edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä. 

Oikeusministeriö on helmikuussa 2016 käynnistänyt hankkeen toteuttaakseen kansalliset toimenpiteet, joita asetus edellyttää. Työryhmä valmistelee ehdotusta uudeksi yleiseksi henkilötietolaiksi, ehdotusta lainsäädännöksi kansallisesta tietosuojaviranomaisesta sekä koordinoi erityislainsäädännön tarkistamistyötä. Tietosuoja-asetuksen vaikutus on laaja, sillä tarkastettavia erityislakeja on noin tuhat.

Suosituslauseke käyttöön jo nyt

Tietosuoja-asetukseen sisältyy sekä hallinnollisia vaatimuksia että tietoteknisiä vaatimuksia yksityisyyden suojan parantamiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Vaikka asetuksen kansalliseen voimaantuloon on vielä yli vuosi, kannattaa asetuksen vaatimukset pyrkiä huomioimaan jo nyt tehtävissä julkisissa hankinnoissa.

Kuntaliitto suosittelee, että hankintayksiköt/kunnat ottaisivat JIT-ehtoja sovellettaessa käyttöön täydentävän lausekkeen etenkin sellaisissa järjestelmä- ja palveluhankkeissa, joiden voimassaolo ulottuu vuoteen 2018. 

Suosituslauseke:

Sen lisäksi mitä JIT 2015 Yleiset -ehtojen luvussa 18 on sovittu, Toimittaja noudattaa rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämiä velvoitteita.

Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon tietojärjestelmien oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan. 

Toimittaja huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta suojaamisesta varmistaakseen tilaajan aineiston luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. 

Huomioi lauseke tarjouspyynnössä tai sopimusluonnoksessa

Lauseke on hankintamenettelyssä lisättävä tarjouspyyntöasiakirjoihin taikka sopimusluonnokseen ja se tulee olla tarjoajilla tiedossa kilpailuttamisen hetkellä. Lisäksi koska kyseessä on suurehko toiminnallinen muutos, voi JIT-ehtoja poikkeavaa ehtoa hieman korostaa asiakirjoissa tai hankintamenettelyssä.

Ehto on tärkeä erityisesti pitkäkestoisissa sopimuksissa, sillä sopimuksen muuttaminen tietosuoja-asetusta vastaaviksi saattaa olla haastavaa hankintalain näkökulmasta. 

 

Lisätietojen antajat:

  • Ida Sulin, tietosuoja-asetus
  • Katariina Huikko: hankintalaki
  • Joonas Jännäri: JIT-ehdot
  • tietoyhteiskunta-asiat: ko. yksikön palvelusähköposti​​​
  • ​hankintamenettelyä ja hankintalain soveltamista koskevat kysymykset: Julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelusähköposti​

 

Lisää aiheesta

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.