Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan julkistettu - linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon osalta

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Suunnitelma on valmisteltu sisäministeriön koordinoimana eri ministeriöissä, ja se keskittyy kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten laittomaan Suomessa oleskeluun.

​Toimenpidesuunnitelmassa laittomasti maassa oleskelevilla ihmisillä tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa, eivätkä he poistu maasta itsenäisesti ja jotka katoavat tai poistetaan vastaanottojärjestelmän piiristä. Tällöin ulkomaalaisella ei ole laillista oikeutta oleskella Suomessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ohjeistus välttämättömistä sosiaali- ja terveyspalveluista on täydennetty. Ohjeistuksessa on tietoa kiireellisen hoidon sisällöstä terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisesti, vastaanottopalvelujen päättymisestä, kustannusten korvaamisesta sekä kiireettömän hoidon antamisesta. Ohjeistus lisätään STM:n nettisivuille kohtaan ”Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva ja palvelut Suomessa” joulukuun 2016 aikana. Oikeasta sivuvalikosta löydät suoran linkin sivulle.

Yleensä kiireellisen hoidon tarpeen arviointi tapahtuu terveydenhuollon päivystysyksikössä. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan kiireellisen hoidon tarpeen. Kyse on lääketieteellisestä arviosta, joka perustuu potilaan terveydentilaan ja kansallisiin hoitokäytäntöihin.

Henkilön, jolla ei ole oleskelulupaa ja kuntapaikkaa Suomessa, on maksettava kiireellisen hoidon kustannukset itse täysimääräisinä.

Kansaneläkelaitos korvaa kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset kiireellisestä hoidosta, joka on annettu henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jonka hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei ole saatu perittyä asiakkaalta. Korvaus perustuu rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 20 §:än.

Välttämätön toimeentulo

Kuntia ohjeistetaan niin, että laittomasti maassa oleskeleville turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon

1. Laittomasti maassa oleskelevalla on oikeus julkisen vallan turvaamaan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (Perustuslain 7 § 1 ja perustuslain 19 § 1). Välttämätön, kiireellinen apu annetaan kuntien toimesta.

Mikäli henkilö ei enää saa vastaanottopalveluita ja hän tarvitsee välttämätöntä kiireellistä apua, hänet ohjataan kuntaan hakemaan tilapäistä asumispalvelua (ns. hätämajoitus). Kuntia ohjeistetaan niin, että hätämajoituspalveluun sisältyisi myös ruoka ja mahdollisesti muu akuutti apu (esimerkiksi välttämättömät lääkkeet).

Kunnat selvittävät hätämajoitukseen hakeutuvan oleskeluoikeuden Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta. Laittomasti maassa oleskelevat ohjataan palautusjärjestelmän piiriin.

2. Valtio korvaa kunnille aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti. Valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä säädetään asetuksella.

3. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu koskien perustuslain takaamaa välttämätöntä toimeentuloa ja huolenpitoa käynnistetään heti vuoden 2017 alusta. Tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää nyt tehdyn linjauksen lainsäädännöllistä pohjaa.

 

Lisää aiheesta