Kirje kunnille laadun huomioimisesta vammaispalveluiden hankinnassa

Työministeri Jari Lindström lähetti 17.10.2017 Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskiselle osoitetun kirjeen, jossa hän kehottaa kuntia kiinnittämään huomiota vammaispalveluiden laadun tasoon (kirje liitteenä). Kirje liittyi julkiseen keskusteluun, jota on käyty viime aikoina mm. ”Ei myytävänä” -kansalaisaloitteen johdosta sekä aiemmin uuden hankintalain (1397/2016) valmistelun yhteydessä.

Kirjeessä käytiin läpi muun muassa uuden hankintalain 12 luvun soveltamista. Ministeri Lindström pyysi Kuntaliittoa saattamaan kirjeen sisällön Suomen kuntien tietoon.

Kuntaliitto lähetti ministerin kirjeen tiedoksi Suomen kuntiin omalla saatteellaan (liitteenä). Saatteessa tuotiin esiin mm. palvelutuotannon järjestämisen eri tapoja ja niihin liittyvien kysymysten kytkemistä kuntien kuntastrategioihin.

Saatteessa myös korostettiin kuntalain mukaisen vammaisneuvoston roolia: Vammaisneuvostolle on annettava kuntalain mukaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vammaisten henkilöiden palveluita koskevien asioiden käsittely vammaisneuvostossa on yksi keino avata vammaispalvelujen ostoa koskevaa keskustelua kunnassa, välittää informaatiota puolin ja toisin sekä saada palautetta ja toiveita palvelun sisällöstä suoraan asiakkailta.

Saatteen lisäksi Kuntaliiton asiantuntijat kommentoivat asiaa seuraavasti:

- Hankinnan sisällön määrittämisvaiheessa hankintayksikön tulisi tietää ja tuntea palvelun piiriin tulevat asiakkaat ja heidän tarpeensa. Näin onkin jo monessa kunnassa, toteaa Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko.

- Palvelun sisällön osalta on mahdollista jättää asiakkaalle valinnanmahdollisuutta erilaisista toteuttamisvaihtoehdoista. Tällä tavalla on mahdollista korostaa myös asiakkaan itsemääräämisoikeutta, painottaa vammaispalveluiden erityisasiantuntija Jaana Viemerö.

Tagit
Jaana Viemerö

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Viemerö
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2303
Kännykkä
+358 50 359 2023
Vastuualueet
  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut
  • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Katariina Huikko

Etunimi
Katariina
Sukunimi
Huikko
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2135
Kännykkä
+358 50 566 4327
Vastuualueet
  • julkiset hankinnat
  • kunnat ja markkinat
  • EU:n valtiontuki
  • SGEI
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet