Kunnille syntynyt perustoimeentulotuen Kela-siirron alkuvaiheessa vajaat 4 miljoonaa euroa lisäkustannuksia

Suomen Kuntaliitto selvitti keväällä toimeentulotuen kustannusten kehitystä ja Kela-siirron toimeenpanon tilannetta kaikkiin Manner-Suomen kuntiin lähetetyllä kyselyllä. Tammi-huhtikuuta koskeneen kyselyn tulokset ovat liitteenä.

Tavoitteena seurata Kela-siirron toimeenpanon etenemistä

Kyselyn tavoitteena oli seurata kuntien täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannusten, päätösmäärien ja asiakaskotitalouksien kehitystä toimeenpanon edetessä. Lisäksi kyselyssä kerättiin kuntien omaa arvio- ja seurantatietoa siitä, miten työnjaon täsmentyminen toimeenpanon edetessä kehittyy ja minkä verran kunnat arvioivat Kelalle kuuluvien tehtävien valumaa olevan niin toimeentulotuen kustannuksissa kuin hallinnollisissa tehtävissä.

Ensimmäinen neljän kuukauden seurantajakso koski pääasiassa Kela-siirron siirtymävaihetta. Kyselyn vastaukset kattavat kaikkiaan 158 kuntaa. Mukana vastauksissa olivat kaikki suurimmat kunnat sekä väestömäärältään suurimmat yhteistoiminta-alueet, mistä syystä tuloksia voidaan pitää varsin luotettavina. Väestöpeitto vastauksissa oli parhaimmillaan 73 % ja toimeentulotukipeitto 83 %.

Kuntaliitto on tulosten perusteella tehnyt kokonaisarvion kunnille koituneista ennakoimattomista ja pitkälti Kelan perustoimeentulotuen toimeenpanon ongelmista johtuneista lisäkustannuksista.

Kuntien lisäkustannukset vastausten perusteella lähes 4 miljoonaa euroa

Kuntaliitto arvioi, että kunnille on uudistuksen alkuvaiheessa koitunut noin 3,9 miljoonan euron lisäkustannukset. Suurin osa kustannuksista on syntynyt hallinnollisesta työstä eli ensisijaisesti Kelan perustoimeentulotuen piiriin kuuluvien päätösten tekemisestä sekä Kelan tekemien perustoimeentulotuen päätösten sisällön tai virheiden selvittelyyn kulutetusta työajasta. Näiden yhteenlaskettu kustannus on vajaat kolme miljoonaa euroa.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen yhteenlasketut kustannukset eivät toimeenpanon alkuvaiheessa näytä nousseen. Kuntien täydentävän toimeentulotuen kustannukset ovat ensimmäisen neljän kuukauden aikana laskeneet selvästi, kuten lakimuutosten perusteella olisi pitänytkin tapahtua. Tuloksissa erityisen huolestuttavaa on kuitenkin se, että ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset näyttävät lähteneen selkeään nousuun. Nousu on vastausten perusteella ollut ensimmäisen neljän kuukauden aikana noin miljoona euroa. Nousu ei selity uudistuksessa tehdyillä lakimuutoksilla.

Kysely toistetaan ensimmäisen toimeenpanovuoden aikana vielä kahteen kertaan

Kuntaliitto seuraa kustannusten ja toimeenpanon etenemistä koko ensimmäisen toimeenpanovuoden ajan neljän kuukauden seurantajaksoissa. Tammi-elokuun 2017 seurantajaksoa koskeva kysely on toimitettu kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Kyselyllä pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan kustannusten kehitystä toimeenpanon edetessä. Tulokset raportoidaan myös Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Kelalle.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista