Työttömyysturvalakia muutettu

Kuntien mahdollisuudet ennakoida rahoitusvastuunsa määrää paranevat

Kunnat ja Kuntaliitto ovat pitäneet tärkeänä sitä, että kunnat saavat ennakkoon tiedon mahdollisesti kuntien rahoitusvastuulle siirtyvistä työmarkkinatuen saajien määrästä. Kuntien osuus työmarkkinatukimaksuista oli v. 2016 jo 426 milj. euroa.
Työttömyysturvalain 13 luvun 6 § 2 momentin mukaan Kelalla on oikeus antaa kotikunnalle työttömyysturvalakiin 1.1.2017 voimaan tulleen muutoksen myötä jo 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden tiedot.

Kunta rahoittaa työmarkkinatuesta puolet 300 työttömyyden perusteella maksetun päivän jälkeen siihen asti, kunnes työmarkkinatukea on maksettu työttömyyden perusteella 1 000 päivältä, jonka jälkeen kunnan rahoitusvastuu nousee 70 prosenttiin. Kansaneläkelaitos laskuttaa kuntia maksamansa työmarkkinatuen perusteella jälkikäteen kalenterikuukausittain. Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetun työmarkkinatuen rahoittaa valtio kokonaisuudessaan.

Kansaneläkelaitoksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus antaa kunnalle sellaisten henkilöiden tiedot, joille maksettua työmarkkinatukea rahoitetaan kunnan varoista sekä tiedot heille edellisenä kuukautena maksetun työmarkkinatuen määrästä. Entisessä mallissa kunta sai kyseiset tiedot maksulistassa olevista vasta noin 1,5 kuukauden kuluttua siitä, kun henkilö oli siirtynyt kunnan rahoitusvastuun piiriin.

Kuntaliitto pitää tietojen anto-oikeuden aikaistamista erittäin hyvänä. Muutos parantaa kuntien mahdollisuuksia etukäteen suunnitella ja varautua tarjoamaan työllistymistä edistäviä palveluja niille työttömille, joiden työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta kunnat ovat työttömyyden pitkittyessä velvollisia maksamaan osan.

Tagit