Ohjeistus sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen

Käytännönläheinen ohjeistus ”Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen” auttaa sosiaalihuollon palveluissa toimivia tunnistamaan fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä, ehkäisemään niitä ja selviämään ongelmista ja häiriötilanteista. Ohjeistus on tarkoitettu esimerkiksi vanhustenhuollon, kotihoidon tai vammaispalvelujen toimintayksiköissä toimiville sekä toimitiloja suunnitteleville ja ylläpitäville henkilöille.

Ohjeistus korostaa varautumisen merkitystä ja toimintayksikön johdon vastuuta hyvän turvallisuuskulttuurin rakentamiseksi osana toimintaa. Sen tarkoituksena on luoda valtakunnallisesti yhtenäinen pohja sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden suunnittelulle ja riskienhallinnalle. Tämän perustana on sosiaali- ja terveysministeriössä fyysisten riskien hallintaan kehitetty malli. Sen avulla toimintayksiköt voivat laatia turvallisuussuunnitelman osaksi omavalvontasuunnitelmaansa. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan toimintaan, henkilöstöön, toimitiloihin ja asiakkaiden kotiin annettaviin palveluihin kohdistuvia riskejä sekä niiden ehkäisemiseen ja hallintaan liittyviä toimintamalleja.

Turvallisuussuunnitelman olennainen osa on riskikartta, johon kirjataan sosiaalihuollon tyypillisimpiä fyysisiä riskejä. Näitä ovat muun muassa

  • työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät riskit (ylikuormitus, ergonomia, tapaturmat, onnettomuudet, väkivalta- ja uhkatilanteet)
  • asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit (ruokahuolto, hygienia, laiminlyönnit, tapaturmat, kaatumiset, esteettömyys, apuvälineet, päihteet, asiakkaan katoaminen)
  • laiteturvallisuuteen liittyvät riskit (laitteiden toiminta ja käyttö, rikkoutuminen ja hävittäminen)
  • toimitilojen turvallisuuteen liittyvät riskit (tulipalot, kiinteistön toimivuus, lämmön, veden ja sähkön saatavuus, sisäilmasto, ilkivalta, murrot)
  • tietoturvallisuuteen ja viestintään liittyvät riskit (tietoturvallisuus, tietosuojaongelmat, väärinkäytökset, viestintäjärjestelmät ja niiden häiriöt).

Ohjeistuksen yhtenä tarkoituksena on kannustaa sosiaalihuollon toimijoita lisäämään entisestään yhteistyötä terveystoimen, pelastustoimen sekä poliisin kanssa sosiaalihuollon turvallisuuden näkökulmasta. Myös turvallisuuskoulutuksen lisääminen on yksi ohjeistuksen mainitsemista tärkeistä kehittämiskohteista.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Olli Saarsalmi, STM p. 029 5163316
Kehittämispäällikkö Riitta Koivula, THL, p. 029 524 8437

 

Lisää aiheesta

Tagit