Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset käytännöiksi kunnissa

Kuntaliitto on laatinut kuntien pyynnöstä oheisen ohjeen perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten tekemisestä.

1.7.2016 voimaan tulleen perhehoitolain muutoksen mukaan kunnan tulee järjestää päätoimiselle toimeksiantosuhteiselle perhehoitajalle mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi ja muille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille tarvittaessa.

Toimeksiantosopimussuhteisia perhehoitokoteja kaikki asiakasryhmät huomioiden on arviolta noin 5 500. Perhehoitoa järjestetään eniten lastensuojelussa. Perhehoitoa käytetään jonkin verran myös kehitysvammahuollossa ja iäkkäiden palveluissa.  Perhehoidon hoitopäiviä on vuosittain noin 2,4 miljoonaa. Päätoimisten toimeksiantosopimussuhteisten perhehoitajien määrä ei ole tiedossa valtakunnallisesti. Tarvittavien hyvinvointi- ja terveystarkastusten määrää ei voi tarkkaan arvioida.

Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat tarpeen, koska toimeksiantosopimussuhteinen perhehoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä työterveyshuollon piirissä.

Monet perhehoitajan hyvinvointi- ja terveysriskit ilmaantuvat pitkäaikaisen perhehoitajuuden aikana. Vaativa perhehoito voi vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ja omien mielenkiinnon kohteiden ylläpitämistä sekä estää riittävän levon. Jos jaksamisongelmat, sairaudet ja tuen tarve jäävät tunnistamatta, riskit perhehoitajan hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemiseen ja samalla perhehoidon laadun heikkenemiseen kasvavat. Hoidettavan perhehoito voi jäädä toivottua lyhyempikestoiseksi ja hoidettava tarvita suunniteltua nopeammin muita palveluita. Muutosten tunnistamiseen tarvitaan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tässä hyödynnetään perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Työssäkäyvien perhehoitajien haasteena on perhehoitajuuden ja työssäkäynnin sovittaminen yhteen. Vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia hoitavien perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa on tärkeää tunnistaa perhehoitajan hyvinvoinnin ja tuen tarpeen kietoutuminen yhteen koko perheen tilanteeseen. Iäkkäiden perhehoitajien hyvinvointiin vaikuttavat heidän omat pitkäaikaissairautensa ja heikentynyt toimintakykynsä.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen voi tehdä terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Mikäli mahdollista, hyvinvointi- ja terveystarkastukset tulisi keskittää perhehoidon erityiskysymyksiin perehtyneelle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Kunta voi yhteen sovittaa perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset jo olemassa olevien hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kanssa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Ilmoittaudu kuntien hyvinvointiseminaariin!

Kevään innostavin HYTE-tapahtuma on Kuntien hyvinvointiseminaari, jonka teemana on tänä vuonna elinympäristö hyvinvoinnin lähteenä.

Maksuton tilaisuus järjestetään Kuntatalolla Helsingissä tiistaina 14.5. klo 9.30-15.30.

Lue lisää.