Maakunta- ja sote-uudistus

Sopimusselvityksen laatimiseen apuväline

Kuvituskuvassa muutostukileimoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyvät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen varat ja velat liitetään siihen maakuntaan, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Kaikkien edellä mainittujen tahojen on tehtävä maakunnalle yksityiskohtainen selvitys siirtyvistä sopimuksista.

Kuntaliitto on laatinut jäsentensä avuksi yhdessä ministeriöiden ja maakuntavalmistelijoiden kanssa Excel-muodossa olevan mallin maakunnalle annettavan sopimusselvityksen sisällöstä. Taulukko on esimerkki tiedoista, jotka olisi hyvä sisällyttää selvitykseen.

Maakunnan näkökulmasta on tärkeää, että kaikki sen saamat selvitykset olisivat samansisältöisiä. Selvityksen tarkasta sisällöstä kannattaa keskustella oman tulevan maakunnan valmistelijoiden kanssa.

Aikataulu muuttunut

Sopimusselvitys tulee tämänhetkisen tiedon mukaan antaa viimeistään 28.2.2019. Päivämäärä on kaikille sama. Aikataulu on alustava, ja se voi vielä muuttua voimaanpanolain eduskuntakäsittelyssä.

Liikesalaisuudet ja tietosuoja

Ennen maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvien lakien voimaantuloa liikesalaisuuksien ja henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä. Kannattaa siten huomioida, että vasta voimaanpanolakiehdotuksen mukaisella maakunnan väliaikaisella valmistelutoimielimellä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemiaan välttämättömiä tietoja.

Kuntaliitto.fissä

Muualla verkossa

Tagit

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • vahingonkorvausoikeus