Tuulivoimaloiden kiinteistöverotus muuttuu 2018

Tuulivoimaloita on kiinteistöverotuksessa verotettu vuoteen 2017 asti kunnan yleisellä kiinteistöveroprosentilla, koska kiinteistöverolakiin on sisältynyt säännös siitä, että voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia ei sovelleta voimalaitoksiin joiden nimellisteho on alle 10 megavolttiampeeria. Yksittäiset tuulivoimalat eivät ole vielä kyseistä raja-arvoa ylittäneet. 

Tuulivoimapuiston liittäminen yleiseen sähköverkkoon on valtaosassa tuulivoimapuistoista toteutettu hallituksen esityksen mukaan siten, että puiston voimalat on ensin yhdistetty puiston alueella sijaitsevaan puiston yhteen tai useampaan omaan sähköasemaan. Puiston sähköasemat on puolestaan yhdistetty liittymispisteen kautta jakelu- tai kantaverkkoon. Liittymispiste on raja, jossa tuulivoimapuiston sisäinen sähköverkko loppuu ja verkonhaltijan verkko alkaa. Tuulivoimapuisto voidaan liittää joko jakeluverkkoon tai kantaverkkoon. Jakeluverkonhaltijoina toimivat alueelliset sähköyhtiöt. Fingrid Oyj on puolestaan kantaverkon verkonhaltija. Tavallisesti tuulivoimapuiston kaikki voimalat on kytketty saman liittymispisteen kautta jakelu- tai kantaverkkoon. Kiinteistöverolain 14 §:n 2 momenttia muutettiin vuodelle 2018 siten, että kunnanvaltuuston 1 momentin nojalla voimalaitoksille erikseen määräämää veroprosenttia sovelletaan myös silloin, jos useampi voimalaitos on kytketty jakelu- tai kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta ja niiden yhteen laskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa useamman tuulivoimalan tuulivoimapuistoissa sijaitsevista tuulivoimaloista siirtyy siten verotettavaksi kunnan voimalaitoksille määräämällä kiinteistöveroprosentilla.

Verokohtelun muuttuessa on sekä kuntien veronsaaja-aseman turvaamiseksi, että verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi kuntien rekisteröitävä tuulivoimalarakennelmat väestötietojärjestelmään, jolloin ne saavat rakennustunnukset, joiden avulla tuulivoimalat voidaan yksilöidä sekä kuntien että Verohallinnon tarpeisiin. Verohallinnon rekisterissä tällä hetkellä olevista 611 tuulivoimaloista 162 tuulivoimalalla on Väestörekisterikeskuksen pysyvä rakennustunnus.

Kuntien osalta tämä tarkoittaa sitä, että kuntien tulisi

  • Ilmoittaa jatkossa kaikki uudet tuulivoimalat hankkeen aloittamistietoina Väestörekisterikeskukselle samalla tavalla kuin muutkin uudet hankkeet ilmoittaen pinta-alaksi 1m² .
  • Ilmoittaa 31.12.2017 mennessä ne vanhat tuulivoimalat, jotka puuttuvat Verohallinnon rekistereistä tai joilla ei ole pysyvää rakennustunnusta, vastaavalla menettelyllä jolla Verohallinto on ohjeistanut ilmoittamaan muidenkin vanhojen Verohallinnon tietokannasta puuttuvien rakennusten tiedot. Toisin sanoen, kunta kirjaa tuulivoimalaitoksen väestötietojärjestelmään (VTJ) voimalaitosrakennustyypillä merkiten pinta alaksi 1 m² sekä valmistumisvuoden ja pyytää Väestörekisterikeskukselta poimintaa Verohallinnolle rakennustunnuksen avulla.
Tagit