Uusi laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017

Vuoden 2017 alusta voimaan astunut laki yleisistä kirjastoista korvaa kirjastolain (904/1998) ja valtioneuvoston asetuksen (406/2013). Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Lain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. 

​Kunnan tehtävänä on edelleen yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunta vastaa toiminnan lainmukaisuudesta. 

Kirjastolakiin on ensimmäisen kerran määritelty yleisen kirjaston tehtävät. Lain 6§:n mukaan kirjaston tulee tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Yleisellä kirjastolla tulee olla käytössään tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava tasa-arvon vahvistaminen sekä toiminnan lähtökohtina olevat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Muutoksena aiempaan on tammikuusta 2017 alkaen myös yleisen kirjaston omien aineistojen varaaminen maksutonta. Sen lisäksi on edelleen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta maksutonta.

Kirjaston henkilöstön ja johtajan kelpoisuus- ja koulutusrakennevaatimuksia on yksinkertaistettu. Kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta ja muuta henkilöstöä ja asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitoksen johtajalta vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.