Mahdollisuus ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoitusmenettelyn yhdistämiseen

Uusi YVA-laki tuli voimaan 16.5.2017

Pääosa lakimuutoksista perustuu EU:n ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muutokseen (2014/52/EU). Uudessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (YVA-laki) painotetaan arvioinnin kohdentamista ennen kaikkea merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Uusi YVA-laki sisältää viranomaisten ennakkoneuvottelua koskevan uuden säännöksen. YVA-selostuslausunto korvautui uudessa laissa YVA-yhteysviranomaisen perustellulla päätelmällä, joka sisältää johtopäätöksen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointiohjelmavaiheen kuulemisessa määräaika lausuntojen antamiselle ja mielipiteiden esittämiselle on jatkossa pääsääntöisesti 30 päivää. Yhteysviranomaisena toimii edelleen ELY-keskus.

Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin samassa yhteydessä siten, että YVA ja hankekaavoitus voidaan yhdistää (MRL 9 §). Suurin ero suhteessa erilliseen YVA-menettelyyn on se, että menettelyn johtamisesta huolehtii yhteysviranomaisen asemesta kaavoitusviranomainen. Tarkemmat säännökset YVA:n ja kaavoituksen yhdistävästä menettelystä ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (asetusmuutos 278/2017). YVA:n ja kaavoituksen yhdistäminen ei kuitenkaan ole mahdollista silloin, kun hankkeesta vastaava on sama taho kuin kaavan laatimisesta vastaava viranomainen.

Uudistuksen myötä muuttui myös 13 lupalakia. Lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä on otettava huomioon kuulemisten tulokset. Päätöksestä on käytävä ilmi mm., miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on otettu huomioon. Lupaviranomaisen on myös varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla, kun lupa-asia ratkaistaan. Muutokset koskevat esimerkiksi rakennuslupia, ympäristölupia ja maa-aineslupia,kun luvitettava hanke kuuluu YVA:n piirin.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maa-aineslakiin lisättiin säännökset sähköisestä tiedottamisesta YVA-menettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden lupa-asioissa (MRL 132 §, MAL 13 §). Näiden hankkeiden lupahakemusten vireille tulosta on jatkossa tiedotettava internetissä.

Uusi YVA-laki, siihen liittyvät muiden lakien muutokset, uusi YVA-asetus sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos tulivat voimaan 16.5.2017. Vireillä olevat YVA-menettelyt käsitellään vanhan lain mukaisesti.

Lisätietoa aiheesta:

Tagit
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö