Kuntauutinen on julkaistu 8.11.2016, päivitetty 23.1.2017

Verohallinnolta uudet ohjeet ja ilmoituspohjat rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittamiseen - vain muuttuneet tiedot ilmoitetaan

Huomio! Kuntauutinen on päivitetty 23.1.2017. Verohallinnon sähköpostiosoite on muuttunut. Uusi osoite on Kunnat@vero.fi

​Verohallinto on julkaissut 25.10.2016 uuden ohjeen Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittamisesta kiinteistöverotusta varten. Samalla Verohallinto on julkaissut excel-tiedostot uusien ja poistuvien kohteiden ilmoittamista varten.

Kunnan, joka määrää kiinteistöverolain 12 a tai 12 b §:ssä tarkoitetun veroprosentin rakentamattomille rakennuspaikoille, on kiinteistöverolain 20 a §:n mukaan selvitettävä samalla vuosittain kiinteistöverolain 12 a tai 12 b §:ssä tarkoitetut rakennuspaikat ja ilmoitettava ne samoin kuin muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat Verohallinnolle verotuksen toimittamista ja muutoksenhakua varten. Verohallinnolle on kiinteistöverolain 20 a §:n 2 momentissa annettu valtuutus antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta.

Uutta ohjetta noudatetaan ensimmäistä kertaa ilmoitettaessa tietoja vuoden 2017 kiinteistöverotusta varten. Verohallinnon mukaan vain muuttuneet tiedot ilmoitetaan.

Kunnan määrätessä kiinteistöverolain 12 a §:n mukaisen veroprosentin ensimmäistä kertaa, ilmoitetaan Verohallinnolle kattavasti tiedot kaikista niistä rakentamattomista asemakaavan mukaisista asuinrakennuksen rakennuspaikoista, joihin tulee soveltaa kiinteistöverolain 12 a §:ssä tarkoitettua veroprosenttia.

Seuraavina vuosina vastaavat tiedot ilmoitetaan vain uusista kiinteistöverolain 12 a tai 12 b §:n soveltamisen piiriin tulevista rakennuspaikoista sekä niistä rakennuspaikoista, jotka ovat poistuneet soveltamisen piiristä. Sekä uusien rakennuspaikkojen että poistuvien rakennuspaikkojen osalta on erilliset tiedostot, jotka tulee ohjeen mukaisesti palauttaa täytettynä Verohallinnolle viimeistään 31.1.2017 jotta muutokset ehtivät mukaan vuoden 2017 kiinteistöverotukseen.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin soveltamista varten kunnan on annettava asemakaavan mukaisen asuinrakennuksen rakennuspaikasta seuraavat tiedot:

 

 • kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistötunnus
 • kaavayksikkö, joka on erityisesti tarpeen, jos rakentamaton rakennuspaikka sijaitsee useamman kiinteistön alueella, tai rakennuspaikka ei kata koko kiinteistöä, tai kiinteistöllä on useampia rakentamattomia rakennuspaikkoja
 • kaavan mukainen käyttötarkoitus
 • rakennuspaikan pinta-ala
 • rakennusoikeus
 • lisätieto-kohtaan merkitään tarvittaessa tieto siitä, onko osa rakennuspaikasta verovelvollisen pääasiallisesti omistaman yhtiön tai muun yhteisön omistuksessa taikka samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistuksessa
 • lisätieto-kohtaan merkitään ”autiotalo”, jos rakennuspaikalla sijaitsee autioitunut asuinrakennus

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin soveltamisen piiristä poistuvista rakennuspaikoista ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 

 • kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistötunnus
 • kaavayksikkö
 • rakennuspaikan pinta-ala
 • rakennusoikeus

 

Tiedot annetaan Verohallinnolle sähköisesti käyttäen ohessa liitteenä olevia Excel-taulukoita. Mallitaulukossa on omalla välilehdellään esimerkkejä taulukkoon täytettävistä tiedoista.

 

Erillisen veroprosentin soveltamisen piiriin tulevat uudet rakennuspaikat ja soveltamisen piiristä poistuvat rakennuspaikat ilmoitetaan erikseen erillisissä taulukoissa.

 

Tiedostot lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen Kunnat@vero.fi. Lähetettävän sähköpostin aihe-kentässä tulee ilmetä kohdekunnan nimi. Tiedostot tulee nimetä siten, että siitä ilmenee kunnan nimi, taulukon sisältö ja vuosi. Esimerkiksi sähköposti: Tampere rakentamattomat rakennuspaikat 2016, tiedostot: Tampere uudet rakentamattomat rakennuspaikat 2016 ja Tampere poistuvat rakentamattomat rakennuspaikat 2016.

 

Verohallinnon ohjeessa on tarkemmin käsitelty kiinteistöverolain 12 a ja 12 b §:ien soveltamisedellytyksiä.

Tagit