Ympäristöministeriön KETJUA-hanke selvittää kemikaalivarasto-, teollisuusjätevesisopimus sekä asianosaisuuskysymyksiä

Ympäristöministeriö on käynnistänyt KETJUA-nimisen hankkeen, joka koostuu kolmesta osaprojektista liittyen kemikaalivarastoihin, teollisuusjätevesisopimuksiin sekä asianosaisuuskysymyksiin.

Konsultteina hankkeessa toimivat Ekoleima Ay & Enlawin Consulting Oy ja selvitysten on tarkoitus valmistua lokakuussa 2017. Kuntaliiton edustajina ohjausryhmässä toimivat ympäristöpäällikkö Miira Riipinen sekä lakimies Nelli Tikka. Lisätietoja projektista antaa ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen.

Osahanke 1. Kemikaalivarastojen ympäristöluvituksen keventäminen

Hankkeen tarkoituksena on tarkastella työnjakoa ja sen koordinaatiota TUKESin, (tulevan) LUOVA-viraston sekä kunnan ympäristölupaviranomaisen välillä. Hankkeessa on tarkoitus selvittää tarvittavat lainsäädännölliset muutokset, joiden avulla pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevien kemikaalivarastojen ympäristönsuojelulain mukainen lupa voitaisiin yhdistää kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen lupakäsittelyyn.

Osahanke 2. Teollisuusjätevesisopimukset

Teollisuusjätevesiä koskevassa osahankkeessa tarkastellaan työnjakoa kunnallisen jätevesilaitoksen ja ympäristölupaviranomaisen välillä. Hankkeessa tarkastellaan nykyistä lainsäädäntöä ja käytäntöä ja selvitetään tämän perusteella ympäristöluvan ja teollisuusjätevesisopimuksen suhdetta ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Osahanke 3. Asianosaisuuskysymykset

Hanke liittyy pyrkimykseen sujuvoittaa lupaprosessia systematisoimalla ja kohdistamalla kuulemista ja muutoksenhakua nykyistä tarkemmin. Hankkeessa muun muassa selvitetään oikeuskäytännön perusteella asianosaisuutta, kuten se ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa on säädetty sekä tarkastellaan asianosaisuutta hallintomenettelyn sekä hallintolainkäyttömenettelyn näkökulmasta.

Konsultteina hankkeessa toimivat Ekoleima Ay & Enlawin Consulting Oy ja selvitysten on tarkoitus valmistua lokakuussa 2017. Kuntaliiton edustajina ohjausryhmässä toimivat ympäristöpäällikkö Miira Riipinen sekä lakimies Nelli Tikka. Lisätietoja projektista antaa ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen.

Osahankkeet liittyvät ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen projekteihin 1 ja 7.

Lisätietoa:

Tags