Ympäristöministeriön kirje liito-oravan huomioimisesta kaavoituksessa

Ympäristöministeriö on lähettänyt kunnille, maakuntien liitoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kirjeen liito-oravan huomioon ottamisesta kaavoituksessa. Kirjeessä annetaan tietoa liito-oravaa koskevasta lainsäädännöstä, liito-oravan elintavoista sekä kaavoitustyön yhteydessä tarpeellisista selvityksistä ja vaikutusarvioinneista.

Kyseessä on päivitys vuonna 2005 lähetettyyn vastaavanlaiseen kirjeeseen. Uudessa kirjeessä painotetaan yleiskaavoituksen merkitystä liito-oravan huomioimisessa. Toimiva viherverkosto tarjoaa liito-oraville mahdollisuuden liikkua ja säilyä alueella pidemmällä aikavälillä. Yleiskaavoituksessa on tärkeää tunnistaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat, ydinalueet ja laajemmat elinpiirit. Liito-oravan esiintymisen kannalta keskeisillä alueilla yleiskaavoitus luo lähtökohtia toimivalle asemakaavoitukselle.

Uudessa kirjeessä luonnonsuojelulaista poikkeamista on avattu aiempaa laajemmin. Uutta kirjeessä on myös lieventäviä ja kompensoivia toimenpiteitä koskeva jakso. Kirjeeseen on koottu liito-oravaa koskevia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja, minkä lisäksi kirjeessä on linkit Kuopion ja Espoon kaupunkien selvityksiin, jotka käsittelevät liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamista.

Kirjeen päivitystyö käynnistyi kunnista tulleen palautteen johdosta. Kuntaliitto lähestyi syksyllä 2015 ministeri Tiilikaista kirjeitse asian tiimoilta. Päivitystarpeen taustalla oli liito-oravien suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisen kysymykset erityisesti tiiviin yhdyskuntarakenteen näkökulmasta.

 

Lisää aiheesta

Tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö