6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke päättyy, yhteistyö jatkuu

Suomen kuusi suurinta kaupunkia käynnistivät huhtikuussa 2015 laajan yhteistyön Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena oli parantaa palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä luoda uusia palveluliiketoimintamahdollisuuksia kuutoskaupungeissa. Hankkeen keskeinen toimintaidea oli vahvistaa elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehittämisyhteisöjen roolia palveluekosysteemissä. Mukana kehittämistyössä oli myös Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen aikana kaupunkien kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä oli noin 470. Yritysten kanssa ideoitiin ja muotoiltiin palvelualustoja, kehitettiin kaupunkien ja yritysten taitoja toimia palveluekosysteemeissä, kokeiltiin uudenlaisia yhteiskehittämisen menetelmiä sekä kehitettiin parempaa asiakasymmärrystä.

Hankkeessa syntyneestä dokumentaatiosta on laadittu kattava yhteenvetoraportti, joka sisältää hankkeen aikana syntyneitä avainhavaintoja ja suosituksia. Lisäksi se kuvaa toimintaympäristön muutosta ja kehitysvaiheita, joiden kautta julkinen sektori voi siirtyä kohti asiakaslähtöisiä palveluekosysteemejä.

Hankkeessa tehtyjen konkreettisten kokeilujen ja pilotointien avulla kaupungin toiminta on avautunut uudenlaiseksi alustaksi yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeen välittöminä tuloksina yritykset ovat voineet testata ja kehittää palveluita kaupungin tarjoamissa ympäristöissä sekä saaneet palveluitaan osaksi kaupunkien monituottajamallia tai palvelunäkymää.

Hankkeessa mukana olleet tahot ovat arvioineet kaupunkien välisen yhteistyön onnistuneeksi. Yhteistyön määrä on lisääntynyt ja syventynyt, tiedonvaihto toimintamalleista ja toteutustavoista on helpottunut, yhteistyö on tarjonnut lisää ideoita oman työn tekemiseen ja toisaalta ymmärrys muiden kaupunkien kehittämistyön sisällöistä on lisääntynyt. Yhteistyö poikii kaupunkien mukaan todennäköisesti jatkossakin yhteisiä kehittämisaloitteita.

Kuntaliiton edustajana hankkeen ohjausryhmässa oli työskentelyn loppusuoralla kehityspäällikkö Outi Lehmijoki.

Lisätietoja: Openservices.fi                       

 Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke toteutettiin 1.4.2015–30.4.2018 osana kuutoskaupunkien 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -yhteistyöstrategiaa. 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

 

Tagit