Eväitä EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun

EU

EU:n komission seuraavaa vuonna 2021 käynnistyvää ohjelmakautta koskevien asetusesitysten kansallinen käsittely ja -kannanmuodostus on käynnissä. Eduskunta kuulee parhaillaan asiantuntijoita eri asetusesityksiin liittyen. Myös varsinaisen ohjelmatyön valmistelu niin maaseutupolitiikan kuin alue- ja rakennepolitiikan osalta käynnistyy ministeriöiden vetämien työryhmien perustamisella. Kuntaliitto on edustettuna molemmissa valmisteluprosesseissa. Valmistelu tulee jatkumaan v. 2020 loppuun asti.

Kuntaliiton lähtökohtana on, että uuden budjettikehyksen puitteissa esitetyt yksinkertaistamistoimet ja rahoitusjärjestelmää koskevat uudistukset on vietävä eteenpäin siten, että paikallis- ja aluetasolla pystytään edelleen edistämään vähähiilistä ja energiatehokasta kasvua sekä osaamista, työtä, kotoutumista ja osallisuutta edistäviä hankkeita ja investointeja.

Kuntaliitto näkee, että kuntien rooli paikallisen ja alueellisen elinvoiman ja kestävän toimintaympäristön rakentajana ja edistäjänä sekä kansalaisia lähimpänä olevana tahona korostuu tulevaisuudessa yhä vahvemmin. Vihreämpää ja vähähiilisempää Eurooppaa tavoiteltaessa on tärkeää turvata paikalliset mahdollisuudet jatkaa ilmasto- ja kiertotaloustoimien kehittämistä.

Kansallisessa toteutuksessa on huolehdittava, että kunnilla on edelleen mahdollisuus osallistua panoksellaan EU-tavoitteiden toteuttamiseen. Säännöt ja toteutus tulee olla subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti oikealla tasolla. EU:n tai jäsenvaltion tasolla ei tule päättää asioista, jotka kuuluvat päätettäväksi paikallis- ja aluetasolla.

Koheesio- eli alue- ja rakennepolitiikan tavoitteiden toteutuksessa ovat Suomen kannalta keskeisimmät välineet Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto, joista jälkimmäinen on uudistumassa nykyistä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Osa rahastojen toimien toteutuksesta tulee tapahtumaan komission ja jäsenvaltion jaetun hallinnon kautta, osaa toteutuksesta on komission tarkoitus ohjata suoraan. Yhteisen maatalouspolitiikan ohessa oleva maaseudun kehittämisrahasto on myös keskeinen väline aluekehittämisessä.

Suomen rajat ylittävien merirajaohjelmien jatko nykyisen muotoisena on turvattava, sillä ne ovat INTERREG-kokonaisuudessa vahvimmin paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin ja yhteyksiin pohjautuvia. Venäjän suunnan ulkorajayhteistyön jatkon turvaaminen on merkittävä asia suomalaisille rajakunnille ja -maakunnille. Ulkorajayhteistyötä ohjaavien säädösten yhteensopivuus on varmistettava.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että komissio tarjoaa myös seuraavalle ohjelmakaudelle erilaisia välineitä erilaisten kaupunkien ja kuntien tarpeista nousevaan kehittämistoimintaan. Näiden välineiden hyödyntämismahdollisuuksia ja keskinäistä synergiaa tulee tarkastella huolellisesti kansallisen ohjelmavalmistelun käynnistyessä.

Kuntauutinen, 8.6.2018 EU:n komission asetusesityksiä kaudelle 2021-2027 julkaistu

Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot
tags