Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018

Tulvariskilain mukaan kuntien tulee tarkistaa tai tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Kesällä 2010 voimaan tulleet laki (620/2010) ja valtioneuvoston asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta koskevat vesistö-, merenrannikko- ja hulevesitulvien hallinnan suunnittelua. Vesistö- ja merenrannikkotulvien osalta suunnitteluvastuu on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksilla) ja hulevesitulvien osalta kunnalla.

Edellä mainitut säädökset edellyttävät, että 22.12.2018 mennessä kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei syystä tai toisesta ole aikanaan tehty. Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla nämä pyritään saavuttamaan. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä etusijajärjestystä. Suunnitelmaan liittyy lisäksi mm. kuvaus toiminnasta tulvan uhatessa ja tulvan aikana. Valtion ja kuntien sekä aluekehitysviranomaisten on otettava toiminnassaan soveltuvin osin huomioon hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään erikseen.

Tulvariskien hallintaa koskeva laki määrää ELY-keskukset antamaan kunnalle asiantuntija-apua arviointi- ja suunnittelutyöhön. Oheisessa muistiossa on kuvattu muun muassa hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin prosessia, käytettävissä olevia tietolähteitä sekä hulevesitulvien merkittävyyden kriteerejä. Kriteerit ovat samat kuin ensimmäisellä arviointikierroksella.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!