Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uudet lausunnot ja ohjeet

Tuloslaskelmaohje

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta

Kuntajaosto on päivittänyt tuloslaskelmaohjetta lokakuussa 2018.

Yleisohjeessa on tarkennettu mm. verotulojen kirjaamista koskevia ohjeita. Ohjeen mukaan mahdollinen joulukuun negatiivinen verotulojen tilitysmäärä kirjataan ao. tilikauden verotulojen vähennykseksi ja siirtovelaksi. Tarkennus liittyy verontilityslain muutokseen, joka tulee voimaan marraskuun 2018 veronsaajatilityksissä. Muutoksen myötä tilityksiin tehdään jatkossa kuukausittain oikaisuja, samalla luovutaan tilityksen korkojen laskemisesta. Veronsaajien mahdolliset negatiiviset tilitysmäärät tullaan marraskuusta lähtien vähentämään automaattisesti veronsaajan seuraavasta positiivisesta tilityksestä, joten negatiivisia tilityksiä ei voi enää maksaa Verohallinnolle.

Ohjeeseen on lisätty myös perhevapaakorvauksen kirjaamista koskevat ohjeet. Perhevapaakorvaus on työnantajalle myönnettävä etuus, jonka saaminen edellyttää työ-, virka- tai palvelussuhteen olemassaoloa ja työntekijätyönantaja–suhdetta. Perhevapaakorvaus kirjataan henkilöstömenojen vähennykseksi.

Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan vuodesta 2018 alkaen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Lue kuntajaoston yleisohje kokonaisuudessaan täältä: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3534

Lausunto 119 vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 hyväksyttiin helmikuussa 2018. Sopimuksen mukaan kaikki ammatillisen koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään, joka sisältää vapaajaksot ja jossa ei kerry erillisiä lomapäiviä. Oppilaitos voi siirtyä järjestelmään 1.8.2018-1.8.2020 välisenä aikana sopimuksessa tarkemmin määrättyinä ajankohtina. Kun henkilö siirtyy vuosilomajärjestelmästä vuosityöaikajärjestelmään, hänen lomapäiviensä katsotaan kuittaantuvan.

Kuntajaoston antaman lausunnon mukaan lomapalkkavelan pieneneminen kirjataan tulosvaikutteisesti palkkakulujen vähennykseksi sinä ajankohtana, jolloin siirrytään vuosityöaikajärjestelmään. Koska kyse ei ole aikaisempana vuonna tapahtuneen virheellisen kirjauksen oikaisemisesta eikä laskentaperiaatteen muutoksesta vaan työehtosopimuksen aiheuttamasta muutoksesta, Lomapalkkavelan vähennystä ei saa kirjata oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla. Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on esitettävä vähintään työehtosopimuksen muutoksen euromääräinen vaikutus palkkamenoihin ja lomapalkkavelan määrään.

Lue kuntajaoston lausunto kokonaisuudessaan täältä: https://bit.ly/2BBEiwj

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme