Kuntien verotulot kehittyvät suotuisasti - Kuntaliiton uusi veroennuste julkaistu

Verotulot

Vuoden 2017 verotulojen kertymä yllätti kunnat myönteisesti. Verotulot kasvoivat +2,0 %:lla vuodesta 2016. Vuoden 2017 talousarvioissaan kunnat arvioivat verotulojen kertymäksi 21,79 mrd. € (-1,4 %), kun kertymäksi lopulta muodostui 22,55 mrd. €.

Kuntien talousarvioissa kunnallisverotulojen arvioitiin laskevan vuodesta 2016 lähinnä kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten johdosta. Myönteisen talouskehityksen ja työttömyyden ennusteita nopeamman laskun seurauksena kunnallisverokertymä säilyi kuitenkin vuoden 2016 tasolla (+0,1 %). Verotulojen kasvu vuoteen 2016 verrattuna muodostuikin pääosin yhteisöveroista (+21,5 % eli 330 milj.€). Pääosa yhteisöveron vuoden 2017 kertymän kasvusta muodostui verovuoden 2016 veroista. Verovuoden 2016 kunnille maksuunpantu yhteisövero kasvoi reilut 250 miljoonaa euroa enemmän, kuin talousarvioita laadittaessa ennustettiin. Ennustettu suuremmat verotulot kertyivät kunnille osittain keväällä ennakontäydennysmaksuina ja jäännösveroina verotuksen valmistuttua syksyllä 2017. Ennusteita suurempi toteuma muodostui pääosin yhdestä suuresta yksittäisestä yrityskaupasta (noin 210 milj. €) joten kyse on kertaluonteisesta kertymän lisäyksestä. Kiinteistöveron kertymä kasvoi 6,3 % (noin 100 milj.€). Kasvusta noin 60 milj. € perustui kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien muutoksiin ja loppuosa koostui kiinteistökannan kasvusta ja kuntien veronkorotuksista.

Parantuneet talousennusteet ovat nostaneet myös kuntien verotulojen ennusteita vuodesta 2018 eteenpäin. Valtiovarainministeriö ennustaa työllisyyden kohentuessa palkkasumman kasvavan 3,0 % vuonna 2018 ja vuonna 2019 2,6 %. Vuodelle 2018 päätettyjen veronkevennyksien (-130 milj. €) ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin alenemisen (-40 milj. €) seurauksena kunnallisverokertymän kasvun ennustetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi (+1,6 %).  Yhteisöjen maksuunpantujen verojen määrään ennustetaan reilua kasvua vuodelle 2018, mutta kertymän odotetaan jäävän vuoden 2017 tasolle. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2017 yhteisöverojen kertymään sisältyi erityisen paljon kertaluontoisia verovuoden 2016 veroja. Kiinteistöverotukseen esitetyt korotukset peruutettiin eduskunnassa ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin maltillisesti. Kiinteistöverokertymän ennustetaankin kasvavan samassa tahdissa kiinteistöjen verotusarvojen kehityksen kanssa (+2,6 %).     

Tilityksiin liittyen kuntien on hyvä huomioida muutama asia. Tammikuun tilitykset kasvoivat merkittävästi (+12,6 %) viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 tammikuun tilitykset jäivät kuitenkin normaalitasoa matalimmiksi johtuen Verohallinnon järjestelmäuudistuksesta, jonka johdosta osa veroista siirtyi silloin tilitettäväksi helmikuussa. Täten nyt palattiin tammikuun osalta vain tilitysten normaalille tasolle. Helmikuun tilitysten kokonaistason odotetaan tästä huolimatta olevan vuotta 2017 korkeampi siksi, että lainsäädäntömuutoksen johdosta yhteisöt maksavat aiemmasta poiketen lisäennakoita verovuodelta 2017 jo tammikuun loppuun mennessä. Aiemmin yrityksillä on ollut ennakkoveroille korotonta maksuaikaa huhtikuun loppuun asti ja maksetut verot ovat tällöin tilittyneet kunnille toukokuussa.

Helmikuun tilityksissä otetaan lisäksi käyttöön uusi kuntaryhmän jako-osuus (62,26 %) tuloveroja jaettaessa sekä kunnittaiset jako-osuudet.

Koko maata koskeva kuntien verotulojen ennustekehikko on päivitetty Kuntaliitto.fi-sivuille 6.2.2018.

Tagit