Lakimuutokset vaihtelevan työajan työsopimuksiin

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.6.2018. Muutokset koskevat työsopimuksia, joissa työaika vaihtelee vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä (esimerkiksi 0–40 t/viikko). Henkilökohtaisilla avustajilla on työsopimuksia, joihin muutokset vaikuttavat, ja työsopimukset tulisi käydä läpi marraskuun 2018 loppuun mennessä. Myös voimassa olevat työsopimukset tulee tarkistaa.

Vaihtelevan työajan sopimuksia ovat esimerkiksi: 

  • ns. nollatuntisopimukset, jossa on sovittu vain työajan enimmäismäärästä (esim. 0–30 h /kk) 
  • sopimukset, joissa työaika on sovittu jollekin vaihteluvälille (esim. 20–40 h /vko) 
  • sopimukset, joiden mukaan työntekijä kutsutaan työhön tarvittaessa 

Uudella sääntelyllä asetetaan rajoitteita vaihtelevan työajan käyttämiselle työsopimuksissa silloin, kun vaihtelevasta työajasta sovitaan työnantajan aloitteesta. Vaihtelevaa työaikaa ei työsopimuksessa saa käyttää, jos työnantajan työvoimatarve on kiinteä siten, että työntekijälle on aina tarjolla keskimäärin sama tuntimäärä. Vaihtelevan työajan vähimmäistyöaikaa ei saa myöskään sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Työntekijä voi pyytää työnantajalta neuvotteluja vähimmäistyöajan tarkistamiseksi, jos toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta. Rajoituksia ei sovelleta, jos vaihtelevasta työajasta on sovittu työntekijän aloitteesta.

Jos vaihtelevasta työajasta sovitaan työnantajan aloitteesta, työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta. Jos työnantaja haluaa merkitä vaihtelevaa työaikaa noudattavalle työntekijälle työvuoroja, jotka ylittävät työsopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan, työntekijälle on varattava tilaisuus ilmoittaa määräaikaan mennessä, missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan. Määräaika ei saa olla aikaisemmin kuin viikkoa ennen työvuoroluettelon laatimista. 

Lakimuutokset toivat työsopimuslakiin myös säännökset sairausajan ja irtisanomisajan palkasta vaihtelevan työajan sopimusten osalta. Työvuoroluettelon merkitystä tehostetaan säätämällä, että vaihtelevan työajan sopimuksissa työnantaja saa jatkossa teettää lisätyötä työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi vain työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella. 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton Hetan antamat soveltamisohjeet löytyvät alla olevista linkeistä. 
 

Soveltamisohje : Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset (EK)

Vaihtelevia työaikoja koskeva lakimuutos (Heta)

 

Tags
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
  • kehitysvammahuolto
  • vammaispalvelut
  • sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
  • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
  • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
  • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke