Onko kuntasi varautunut henkilökuljetuksissaan taksiliikenteen vapautumiseen?

Kuntaliitto muistuttaa, että 1.7.2018 voimaan tuleva laki liikenteen palveluista muuttaa lakisääteisten henkilökuljetusten järjestämisen toimintaympäristöä olennaisesti. Lain voimaantulon jälkeen niissä kuljetuksissa, joita ei ole kilpailutettu, tai joiden sopimukset eivät ole ajantasaisia, hinnat voivat suurestikin muuttua, sillä sen jälkeen yritykset saavat vapaasti hinnoitella palvelunsa. Liikennepalvelulaki vapauttaa taksimarkkinat ja tällöin kaikki lupaehdot täyttävät yritykset saavat luvan harjoittaa taksiliikennettä. Ajoneuvojen lukumäärää ei enää rajoiteta ja ajoneuvo voi olla myös muu kuin henkilöauto kuten mopoauto. Yrityksillä ei ole jatkossa päivystys- eikä ajovelvoitetta ja heidän tulee hinnoitella palvelunsa itse.

Markkinoiden vapautuessa henkilöliikennettä kilpailutettaessa haluttu palvelu ja kalusto kannattaa kuvata tarjouspyynnössä tarkasti. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta on tärkeä varmistaa kaluston soveltuvuus näihin kuljetuksiin. Kuntaliitto on lähettänyt kunnille ja sairaanhoitopiireille yleiskirjeen 22.6. 18/2017 otsikolla Laki liikenteen palveluista tuo muutoksia kuntien kuljetushankintoihin.

Kirjeessä tuodaan esille asioita, joita kunnan on hyvä huomioida henkilökuljetuksia (koulukuljetukset, VpL-kuljetukset, ShL-kuljetukset) ja muita kuljetuksia hankkiessaan ja sopimuksia tehdessään.

Kuntaliitto tiedottaa keväällä 2018 liikennepalvelulain täytäntöönpanoon liittyvistä uusista asetuksista ja määräyksistä, kun niiden sisältö on tiedossa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus enimmäishinnoista sairausvakuutuslain nojalla korvattaville taksimatkoille on valmistelussa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on päivittämässä määräystä mm. esteettömästä ajoneuvosta

Vuoden vaihteessa voimaan tulleet rajapintavelvoitteet koskevat myös kunta-alaa. Kun kunta hankkii kuljetuksia, jotka ovat avoimia kaikille käyttäjille, tulee sen avata itse tai velvoittaa palveluntuottaja huolehtimaan liikennepalvelun olennaisten tietojen avaamisesta rajapintoihin. Katso lisätietoja Trafin ja Liikenneviraston tiedotteesta.

Tärkeitä huomioitavia asioita hankinnoissa liikennepalvelulain myötä ovat mm. seuraavat (lisätietoa em. Kuntaliiton yleiskirjeessä):

 • Hinnoittelun perusteena on mahdollista käyttää valtioneuvoston viimeksi hyväksymää taksitaksaa, mutta tarjouspyyntöön ja sopimukseen tulee selkeästi kirjata, että ko. hinnoittelu on voimassa vaikka taksa-asetus lakkaa olemasta voimassa 1.7.2018.
 • VpL-kuljetuksissa poistuvat uuden lain myötä ns. avustuspalveluiden hintasääntely kuten porrasvedot. Tarjouspyynnössä kannattaakin kilpailuttaa myös avustuspalveluiden hinnat tai kuvata tarkasti, minkä palveluiden edellytetään sisältyvän hintaan.
 • Kannattaa miettiä, hyväksytäänkö 1.7.2018 alkaen muitakin ajoneuvoja kuljetuksiin kuin henkilöautoja. Esimerkiksi busseilta poistuu tilausliikenteestä 5 matkustajan minimivaatimus 1.7.2018 alkaen. Mikäli bussi hyväksytään, niin kannattaa huomioida, että bussinkuljettajille ei tehdä EU-vaatimusten takia samanlaisia rikostaustatarkistuksia kuin taksinkuljettajilta, jolloin nämä tulisi edellyttää sopimuksessa erikseen.
 • Myös koululais- ja päivähoitokuljetuksiin hyväksyttävälle kalustolle kannattaa asettaa vaatimukset sekä edellyttää, että koululais- ja päivähoitokuljetuksiin käytettävä kalusto täyttää näiden kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetut säädökset.

Lisätietoa

Tagit
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
 • kehitysvammahuolto
 • vammaispalvelut
 • sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke