Porin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.1.2019 laajempi toimivalta hoitaa kaupungin ympäristönsuojelutehtäviä

Ympäristöministeriö on osittain hyväksynyt Porin kaupungin hakemuksen, jolla kaupunki haki Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiettyjä ympäristölupia koskevan päätösvallan siirtämistä Porin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ympäristöministeriö siirtää toimivallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla. Menettely on tarkoitettu erityisesti niille kunnille tai kuntien yhteenliittymille, joilla on voimavaroja ja asiantuntemusta hoitaa nykyistä laajemmin ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä.

Toimivallan voi siirtää, jos kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on riittävä asiantuntemus tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi ja jos toimivallan siirrolla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta tai aikaansaada tasapainoinen työnjako viranomaisten kesken. Menettely on ollut mahdollista jo voimassa olevassa laissa pilaantuneiden maa-alueiden ilmoitusten käsittelyssä. Tätä mahdollisuutta ovat aikaisemmin Helsinki ja Turku käyttäneet.

Toimivallan siirto on ympäristönsuojelulaissa rajattu tiettyihin kunnan tehtäviin sopiviin laitoksiin kuten jätetoimintoihin. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää lupa-asiassa, joka koskee turvetuotantoa, kaivostoimintaa, koneellista kullankaivuuta, malmin tai mineraalien rikastamoa, lentoasemaa, satamaa, ydinvoimalaitosta, jätteenpolttolaitosta, jätteen rinnakkaispolttolaitosta taikka puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimintaa. Päätöksen myötä Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle siirtyy valvottavaksi ja käsiteltäväksi noin 20 aluehallintoviraston nykyisin myöntämää lupaa. Niistä suurin osa koskee kahta toimialaa: polttoaineiden valmistusta, kemikaalien tai polttoaineiden varastointia ja käsittelyä sekä jätteiden ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä.

Aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella Porin ympäristönsuojeluviranomaisella on riittävä asiantuntemus ja resurssit hoitaa nyt ympäristöministeriön päätöksellä siirretyt valtion toimivaltaan kuuluneet laitokset. Ympäristöministeriö katsoi myös, että toimivallan siirrolla saadaan aikaan tasapainoinen työnjako eri viranomaisten kesken.

Kuntaliiton mukaan kunnat osaavat ja haluavat tarjota sujuvaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelua alueensa toiminnanharjoittajille ja panostavat jo nykyisellään valtion lupakohteiden lausuntoihin ja valvovat niitä joillakin alueilla ELY-keskusten puolesta. Tästä huolimatta lupa- ja valvontamaksut menevät näiden laitosten osalta valtiolle. Porin esimerkin mukaisesti on mahdollista saada maksut kunnille, jolloin jatkossakin voidaan paremmin tarjota sujuvaa viranomaispalvelua kunnan kehittämisen tarpeisiin. Ympäristöministeriön päätöksellä ei siirretä resursseja valtiolta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joten tulevaisuudessa tulee entistä ajankohtaisemmaksi se, että valtion lupakohteita koskevat koulutukset ja tietojärjestelmät ovat nykyistä paremmin avoimia myös toimivallan saaneille kunnille.

Lisätietoa:

Marko Nurmikolu

Etunimi
Marko
Sukunimi
Nurmikolu
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 771 2597
Kännykkä
+358 50 406 9494
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädänto
  • jätelainsäädäntö
  • ympäristöterveydenhuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
ympäristöpäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Twitter-tili
tags