Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja toimeentulotuki

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 1.6.2018 Kuntainfon, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja vammaisetuuksia toimeentulotuessa. Tällä pyrittiin selventämään kunnan ja Kelan välistä roolia koskien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huomioimista toimeentulotuessa sekä itse maksujen ja toimeentulotuen välistä suhdetta.

Sopimus palvelujen hankinnasta ja asiakasmaksu

Kuntainfossa korostettiin sitä, että kunnan on jätettävä asiakasmaksu perimättä tai alennettava sitä silloin, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Säännös on velvoittava sosiaalihuollon palveluista määrätyissä maksuissa ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätyissä maksuissa. Kuntainfossa painotettiin myös sitä, että kunta vastaa kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunnan tulee määrätä ja periä asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Kunnat eivät voi näin ollen sopimuksilla siirtää asiakasmaksujen perimisvastuuta palveluntuottajalle.

Kuntaliitto korostaa, että kun palveluja koskevia hankintasopimuksia tehdään, tulee kuntainfossa mainitut asiakasmaksun perimiseen liittyvät periaatteet ottaa huomioon. Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien välillä saattaa olla edelleen sopimuksia, joiden mukaan palveluntuottaja perii asiakasmaksun. Tällaisia sopimuksia on ollut erityisesti päihdehoitopalveluiden piirissä. Näiden sopimusten osalta on huomioitava, mitä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista määrittelee hankintasopimusten muuttamisesta (136 §).

Asiakasmaksujen huomioiminen toimeentulotuessa

Kela vastaa perustoimeentulotuen ja kunnat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Toimeentulotuen myöntämisen kannalta on oleellista erottaa, mitkä asiakasmaksut ovat terveydenhuollon asiakasmaksuja ja mitkä sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Terveydenhuollon palveluista määrätyt tasamaksut ovat terveydenhuoltomenoja, jotka otetaan toimeentulotukilaissa tarkemmin säädetyllä tavalla perustoimeentulotuen menoksi huomioon, ellei kunta ole päättänyt näitä maksuja koskevasta alentamismenettelystä. Sosiaalihuollon asiakasmaksusta perustoimeentulotuen menoksi huomioidaan vain perustoimeentulotukeen kuuluvat menot, kuten hoidon osuus asiakasmaksusta. Jos sosiaalihuollon asiakasmaksun sisällöstä ei saada riittäviä tietoja, Kela ei huomioi maksusta mitään osuutta perustoimeentulotuen menoksi. Jos asiakasmaksu sisältää perusosaan kuuluvia menoja, kuten ravinto, ei niitä huomioida enää erikseen perustoimeentulotuen laskelmaan menoksi.

Kunnissa on vaihtelevia toimintamalleja sen suhteen, mitkä ovat terveydenhuollon ja mitkä sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Kuntainfossa on pyritty selventämään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden eroa.

Sekä Kelan että kuntien tulee neuvoa asiakasta asiakasmaksuihin liittyvässä prosessissa ja ohjata tarvittaessa hakemaan alennusta tai vapautusta tulosidonnaiseen asiakasmaksuun. Joissain tilanteissa asiakasmaksuun on perusteltua myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, mutta näitä tukimuotoja ei ole tarkoitettu asiakasmaksujen säännölliseen maksamiseen. Sosiaalihuollon maksun alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista myös täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Tagit
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies
  • Sosiaal- ja terveydenhuollon lakiasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kuntaliiton lakimiehet