Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Laki tulotietojärjestelmästä on tullut voimaan 16.1.2018 ja sen perusteella uusi tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki palkkatiedot. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri tiedon käyttäjien tarpeita varten. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuksien maksajia 1.1.2020 lähtien.

Kuntien on hyvä varmistua siitä, että palkkajärjestelmän tiedot pystytään siirtämään suoraan tulorekisteriin teknistä rajapintaa käyttäen. Kunnat voivat alkaa käyttää tulorekisterin tietoja esimerkiksi asiakasmaksujen ja etuuksien määrittelyssä vuodesta 2020 alkaen.

Palkkatietojen ilmoittaminen yhdenmukaistuu ja ajantasaistuu

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamisen. Nykyisin työnantajat ilmoittavat tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista moninkertaisesti eri tahoille eri muodoissa ja aikatauluissa. Jatkossa kaikki työnantajat ilmoittavat tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille poistuvat.

Palkkatietojen ilmoittaminen on jatkossa myös ajantasaisempaa kuin ennen. Palkat ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa.

Vuonna 2019 tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja voivat toiminnassaan käyttää Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä Työttömyysvakuutusrahasto.

Tiedon käyttäjien määrä kasvaa vuonna 2020, kun muun muassa kunnat voivat alkaa käyttää tulorekisterin tietoja määrätessään esimerkiksi asiakasmaksuja. Vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulotiedot, joten myös nämä tiedot ovat kuntien käytettävissä tulorekisterin kautta siitä lähtien.

Ilmoittaja voi antaa tulorekisteriin pakollisten tietojen lisäksi myös täydentäviä tietoja liittyen esimerkiksi työsuhteeseen ja työssäoloaikaan. Jos tiedot on annettu tulorekisteriin, niitä ei enää kysytä suorituksen maksajalta uudestaan. Jollei täydentäviä tietoja ole annettu, niitä voidaan joutua erikseen kysymään suoritusten maksajilta.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja hyödynnetään muun muassa etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten tekemässä valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisterin täydentävät tiedot korvaavat myös aikaisemmin työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Palkkailmoittaminen siirtyy tulorekisteriin – muut ilmoituskanavat poistuvat käytöstä

Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset nykymenettelyllä annetaan vuodelta 2018 Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja Työttömyysvakuutusrahastolle erikseen. 1.1.2019 lähtien palkkatietojen ilmoittamismenettely muuttuu ja tiedot annetaan reaaliaikaisesti yhteen keskitettyyn rekisteriin Verohallinnon, työeläkelaitosten, Kelan ja Työttömyysvakuutusrahaston ja muiden toimijoiden tarpeita varten. Aiemmin käytetyt ilmoituskanavat poistuvat käytöstä, eikä niiden kautta voi ilmoittaa 1.1.2019 alkaen maksettuja palkkoja. Käyttöönotto koskee kaikkia palkanmaksajia kerralla ilman siirtymäaikoja. Etuuksien maksajien osalta vastaava muutos tapahtuu 1.1.2020.

Palkkajärjestelmä yhteensopivaksi tulorekisterin kanssa

Vaivattomin tapa ilmoittaa tiedot vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin on teknistä rajapintaa pitkin. Tällöin tiedot siirtyvät suoraan palkkajärjestelmästä tulorekisteriin ja manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee. Ilmoittaminen automatisoituu ja yksinkertaistuu. Tarvittavat tekniset päivitykset yritysten palkkahallintojärjestelmiin on tehtävä vuoden 2018 aikana. Tulorekisteriä kehitetään tiiviissä yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Nyt onkin hyvä varmistaa omalta palkkahallintojärjestelmän toimittajalta, että palkkajärjestelmästä rakennetaan yhteys tulorekisteriin, koska päivitys tehdään ja julkaistaan ja mitä julkaisu pitää sisällään. Suositeltavaa on, että järjestelmäpäivityksissä huomioidaan myös mahdollisuus täydentävien tietojen antamiseen heti alusta lähtien.

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin sähköisesti myös tulorekisterin latauspalvelussa tai verkkolomakkeella. Tällöin palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen vahvoilla tunnistusvälineillä kuten pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.  Tiedot voi antaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella.

Kansalaiset voivat tarkastella tulorekisteristä omia tietojaan

Vuodesta 2019 lähtien kansalaiset näkevät tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat palkkatietonsa reaaliaikaisesti yhtenä kokonaisuutena. Vuodesta 2020 alkaen nähtävillä on myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin on nykyisinkin oikeutettu.

Tulorekisteri antaa kansalaiselle mahdollisuuden tarkastella itseään koskevia palkka-, etuus-, ja eläketulotietoja ajantasaisesti. Esimerkiksi kansalaisen hakiessa itselleen etuutta, tulotiedot ovat etuuden myöntäjän käytössä eikä kansalaisen tarvitse itse toimittaa tulotietojaan hakemuksensa liitteenä. Tältä osin uudistus vastaa hallitusohjelman digitalisaatioon liittyviä tavoitteita.

Asiasta lisää tietoa muualla verkossa:

Tagit