Sähköinen hyvinvointikertomus

Uutta hyvinvointitiedolla johtamisen työvälineissä

Sähköiseen hyvinvointikertomukseen (www.hyvinvointikertomus.fi) on lisätty uusia hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä indikaattoreita. Uudet indikaattorit on valittu yhteistyössä asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa useista eri lähteistä. Uudet indikaattorit täydentävät nykyistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-indikaattoripankista saatavaa tietoa. Uusia indikaattorilähteitä ovat:.

  • Liikuntapaikkojen tietopankki LIPAS   
  • Suomen yleisten kirjastojen tilastot
  • Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
  • Onnettomuustietoinstituutti (OTI) – liikennevahinkotilasto
  • Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO

Samalla on päivitetty vaikutusten ennakkoarvioinnin työvälinettä, joka on saatavilla samalla alustalla. Päivitys mahdollistaa uutuutena yhteenvedot päätösesitysten numeerisista arvioinneista. Lisäksi päivitys sisältää kohennuksia dokumentin tiedostotallennus-toimintoon sekä dokumentin hyväksymiseen ja julkaisuun. Lisätietoa päivityksistä liitteenä olevissa dokumenteissa.

Sähköinen hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva tiimityöväline kunnille. Se mahdollistaa yhteisen tietopohjan avulla kansallisen vertailun ja myös vertailun kuntien ja alueiden välillä. Työväline soveltuu sekä laajan valtuustokausittaisen kertomuksen valmisteluun että vuosittaiseen raportointiin eli vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen. Työväline toimii kunnan toiminnan ja talouden vuosikellon mukaan. Kuntaliitto on työvälineen kansallinen omistaja.

Hyvinvointikertomus:

  • Tuo esiin kunnassa esiintyviä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita.
  • Ohjaa kunnan eri toimijoiden toimintaa ennaltaehkäisevään ja edistävään suuntaan.
  • Kokoaa monipuolisesti tietoa väestön ja väestöryhmien hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
  • Tukee sosioekonomisten hyvinvointi- ja terveyserojen tunnistamista sekä toimenpiteiden oikeaa kohdentamista.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Maria Salenius, Kuntaliitto, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi, 050-561 0466 ja tuotevastaava, erityisasiantuntija Jussi Kukkonen, FCG Konsultointi Oy, etunimi.sukunimi@fcg.fi, 050 56 29 205