Päätöksen tiedoksianto

Hallintolain yleistiedoksiantomenettely muuttuu vuodenvaihteessa

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Virallista lehteä käytetään vain poikkeustilanteissa.

Yleistiedoksiantomenettely 1.1.2020 alkaen

Yleistiedoksiannossa asiakirja (esimerkiksi hallintopäätös) pidetään määrätyn ajan nähtävillä viranomaisessa. Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Jos poikkeuksellisesti ilmoitusta ei voida julkaista kunnan verkkosivuilla, ilmoitus on julkaistava myös virallisessa lehdessä.

Missä tilanteissa käytetään hallintolain yleistiedoksiantoa?

Yleistiedoksiantoa käytetään, jos tavallista tai todisteellista tiedoksiantoa ei voida käyttää. Voi olla kysymys siitä, että vastaanottajaa ei tiedetä tai vastaanottaja pakoilee tiedoksiantoa eikä tiedoksiantoa voida toimittaa myöskään sijaistiedoksiantona.

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää lisäksi silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli 30:lle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • mitä asia koskee
  • missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä
  • päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla
  • tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta

Asiakirjan nähtäville asettamista koskevassa ilmoituksessa ei saa julkaista salassa pidettäviä tietoja.

Henkilötietojen julkaiseminen

Asiakirjan nähtäville asettamista koskevassa ilmoituksessa julkaistaan vain ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tiedonsaannin kannalta. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Hallintolain yleistiedoksiantomenettely 31.12.2019 saakka

Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi kunnan ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Tagit