Kaupungit ja Kuntaliitto kehittävät yhdessä sosiaalisesti kestävämpiä kaupunkeja

Sosiaalisen kestävyyden ydin on ihmisarvo, joka ilmenee tasa-arvona, oikeudenmukaisuutena, myötätuntona. Se saa konkreettiset ilmauksensa esimerkiksi ihmisten hyvinvointina sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksina ja elämän mahdollisuuksina.

Tasapainoinen yhteiskunnallinen kehitys edellyttää taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Kestävyys korostuu, kun resursseista tulee niukkuutta, ja niitä siten tulee hyödyntää aiempaa viisaammin. 

Etenkin sosiaalisen kestävyyden pulmat haastavat kaupungit aivan uudella tavalla. Kaupungit tarvitsevat vaikuttavampia tapoja puuttua ongelmiin ennen kuin ne kasautuvat. Mikään toimija ei pysty yksin luomaan ratkaisuja, vaan onnistuminen edellyttää erilaisia rajoja ylittävää yhteistyötä

Sosiaalisesti kestävät kaupungit- verkostoprojektissa kaupungit (Espoo, Turku, Vantaa, Tampere, Oulu ja Jyväskylä) yhdessä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa kehittävät osaamista, keinoja ja toimia sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi. Kuntaliitto tarjoaa kehittämiselle puitteet, tukea ja fyysisen alustan.

Kaupungit kestävyyden asialla

Kaupunkien rooli sosiaalisen kestävyyden tavoittelussa ja ylläpitämisessä on suuri, koska kestävyys liittyy kaikkiin kaupungin toimiin: riittävään toimeentuloon, riittäviin hyvinvointipalveluihin, turvallisuuteen, resurssien ja toimintamahdollisuuksien oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Lisäksi sosiaalisen kestävyyden osalta olennaisia ovat yksilöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, hyvinvointiinsa ja terveyteensä sekä mahdollisuudet osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen.

Verkostoprojektissa tarkastellaan sosiaalisesti kestävien kaupunkien ideaa

Sosiaalisesti kestävät kaupungit- verkostoprojektissa tarkastellaan sosiaalisesti kestävien kaupunkien ideaa, ideologiaa ja ratkaisuja sekä teoreettisesti että käytännöllisesti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Projektin tavoitteena on selkeyttää sosiaalisen kestävyyden käsitettä ja sen tulkintoja kaupunkien kehittämisessä sekä saattaa yhteen ilmiötä tutkivat ja kehittävät eri tahot. Projektissa myös kehitetään käytännön ratkaisuja, jotka vievät kohti sosiaalisesti kestävän kaupungin tavoitetta.

Ratkaisuja kehitetään jalostamossa

Käytännölliset ratkaisut ja toimintamallit kehitetään Kuntaliiton Jalostamossa, jossa Kuntaliiton palvelumuotoilija ohjaa sosiaalisen kestävyyden kokeilujen jalostamisprosessin neljässä työpajassa, jotka järjestetään kevään 2019 aikana Kuntatalolla.

Jalostamossa mukana olevat kaupunkitiimit luovat kokeilustaan visuaalisen mallin, testaavat sitä kohdeyleisön kanssa ja saavat siitä vertaisarvioinnin sekä esittelevät ideansa yleisölle.

Kokeiluja seurataan yhdessä valituin indikaattorein ja menetelmin vuosina 2019-2020. Seurannan kriteeristö rakennetaan yhdessä kokeiluja valmistelevien ryhmien kanssa. Seurantatietoa hyödynnetään uusien toimintamallien kehittämisessä ja kokeilujen skaalaamisessa.