Kierrätykseen tehoa jätelainsäädäntöä uudistamalla

Ympäristöministeriön asettama jätelakityöryhmä on aloittanut työnsä jätelain saattamiseksi EU:n jätedirektiivien vaatimusten mukaiseksi. Työn yhtenä perustana on asiantuntijatyönä toteutettu tuore JÄTEKIVA-hankkeen raportti.

EU:n kiertotaloustavoitteiden mukaan kierrätysasteen tulisi vuoteen 2025 mennessä olla vähintään 55 % ja vuoteen 2035 mennessä jo 65 %. Kiristyneet tavoitteet vaativat järeitä toimia kaikilta. Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on nykyisellään 41 %.

Työryhmän tehtävänä on ehdottaa tarvittavat ohjauskeinot yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi sekä ehdottaa toimia jätteiden synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön edistämiseksi. Työryhmä pohtii myös jätekirjanpidon ja -raportoinnin edistämistä sekä jätteiden ja sivutuotteiden rajanvetoja ja muita EU-direktiiveistä johtuvia lainsäädännön muutostarpeita.

Työryhmän toimikausi alkoi 15.2.2019 ja päättyy 30.6.2019. Työryhmä on laajapohjainen ja siihen on kutsuttu edustajia eri ministeriöistä ja sidosryhmistä. Kuntaliittoa työryhmässä edustaa erityisasiantuntija Tuulia lnnala sekä varajäsenenä lakimies Marko Nurmikolu.

Kuntaliiton tavoite työryhmässä on kunnallisen jätehuollon toimintaedellytysten edistäminen siten, että kuntien osalta kierrätystavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Kotitalouksien kustannustehokkaan ja lajittelua edistävän kiinteistökeräyksen kehittäminen on mahdollista vain, kun kunnilla on kokonaisvastuu kiinteistökeräyksestä.

Tagit
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • jätelainsäädäntö
  • maa-aineslaki
  • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö