Kilpailuneutraliteetin valvontaa tehostetaan - kirjanpidon eriyttämisen vaatimuksia

Kilpailuneutraliteettia koskevaa kilpailulain sääntelyä täydennetään kilpailuneutraliteettiin kohdistuvien vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi, lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja viranomaisvalvonnan edellytysten parantamiseksi.

Kilpailulakiin lisätään uusi kilpailuneutraliteettisäännös (30 d §), jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden toiminnalle on asetettu lisävelvoitteita toimintoihin liittyvien tuottojen ja kustannusten kohdistamiseen, dokumentointiin ja seurantaan.

Julkisyhteisöllä on velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa eri toiminnoistaan silloin, kun toimija harjoittaa sekä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa että muuta toimintaa. Tämä tarkoittaa muun muassa kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta silloin, kun kunta on kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden mukaisesti yhtiöittänyt kilpailutilanteessa markkinoilla olevan toimintansa mutta samassa yhtiössä harjoitetaan myös muuta toimintaa. Näin toimimalla voidaan etukäteen varmistautua, ettei kilpailutilanteessa markkinoilla olevaa toimintaa ristiinsubventoida muuhun toimintaan tarkoitetuilla taloudellisilla resursseilla.

Kirjanpidon eriyttämisvaatimus ei koske tilanteita, joissa toimija harjoittaa vain ei-taloudellista toimintaa (julkisen vallan käyttö ja viranomaistoiminta) tai sen lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka kuuluu kuntalain 126 §:n 2 momentin soveltamisalaan. Sen sijaan kirjanpidon eriyttämisvaatimus koskee kuntalain 127 §:n mukaista toimintaa eli toimintaa, jota koskee yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeus. Kirjanpidon eriyttämisvaatimuksen asianmukaisen toteuttamisen avulla voidaan etukäteen varmistautua, että kyseisen poikkeuksen perusteella tapahtuva toiminta täyttää kuntalain 128 §:n mukaisen markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimukset.

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden ulkopuolelle jää vähäiseksi katsottava taloudellinen toiminta. Mikäli julkissektorin tai sen määräysvallassa olevan yksikön kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa, kyseiseen sääntelyyn liittyvää kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta ei ole.

Kunnan hankinnat yhtiömuotoiselta sidosyksiköltään jäävät hankintalain ulkopuolelle, mutta sidosyksikköyhtiön tulee eriyttää kirjanpitonsa, jos sen kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen eli ulosmyynnin liikevaihto on vuodessa 40 000 euroa tai enemmän.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on valvoa eriyttämisvelvollisuuden noudattamista. Mikäli kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus laiminlyödään, virasto voisi sakon uhalla velvoittaa julkisyhteisön toimittamaan säännöksessä määritellyn eriytetyn kirjanpidon, tuloslaskelman, tilinpäätöksen sekä kuvauksen kustannuslaskennan periaatteista määräämässään ajassa. Kyseinen velvoite asetetaan julkisyhteisölle, mutta se ei estä virastoa neuvottelemasta myös toimintaa harjoittavan edellä mainitun määräysvallassa olevan yksikön kanssa säädetyn eriyttämisvelvollisuuden noudattamista koskevien puutteellisuuksien korjaamisesta. Mahdollinen uhkasakko kuitenkin aina asetettaisiin julkisyhteisölle.

Kirjanpidon eriyttämistä koskeva sääntely tulee voimaan 1.1.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden tulee välittömästi aloittaa valmistelut taloushallinnossaan kirjanpidon eriyttämiseksi, jotta sääntelyn asettamat vaatimukset voidaan täyttää viimeistään 1.1.2020 lukien.

 Kuntaliitto tulee informoimaan asiasta mm. eri tilaisuuksissa kevään ja syksyn aikana:

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta