Kotihoidon pysäköintiin tarvitaan joustoa ja kunnille laaja harkintavalta

Kuntaliitto kannattaa kotihoidon pysäköinnin helpottamista. Lakiluonnoksessa tulee kuitenkin huomioida kuntien erilaiset tarpeet, lisätä joustoa ja kuntien omaa harkintavaltaa. Erityisen tärkeää on selventää, minkä kohdejoukon pysäköintiongelmaa ollaan ratkaisemassa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu uuteen tieliikennelakiin sisällytettävät kotihoidon pysäköintiä koskevat erityiset säännökset. Lakiluonnoksen mukaan kotihoidon työntekijä saisi kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella pysäköidä alueille, joissa pysäköinti on kielletty sekä ilmaiseksi maksullisille paikoille ilman aikarajoitusta. Pysäköintitunnus myönnettäisiin kotihoidon työntekijälle, palveluja tarjoavalle yritykselle tai yhdistykselle.

Kuntaliiton mukaan lakiesitystä tulisi selkiyttää erityisesti sen osalta, kenelle pysäköintilupa on tarkoitettu.

- Mikäli pysäköintilupa myönnetään kotihoidon työntekijöiden lisäksi myös kotihoidon työtehtäviä suorittaville, esimerkiksi siivoojille tai ateriapalvelujen työntekijöille, edunsaajien joukko kasvaa merkittävästi, toteaa liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

Kotihoidossa henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja alalla käytetään paljon sijaisia ja keikkatyöntekijöitä. On hyvä huomioida, että pysäköintitunnusten myöntämien ja perusteettomiksi tulleiden lupien poistaminen lisäisivät hallinnollista työtä kunnissa. Lisäksi pysäköintitunnusten käyttöä on vaikea valvoa.

Alueelliset erot täytyy huomioida

Kuntaliitto katsoo, että lakiesityksessä kuntien ja kaupunkien paikallisia eroja ei huomioida tarpeeksi. Manner-Suomessa on 295 kuntaa, joista 40:llä on Aluehallintoviraston lupa huolehtia poliisin ohella pysäköinninvalvonnasta. Osassa kaupungeista kotihoidon pysäköinnissä on ongelmia ja kunta on kiinnostunut uudesta lupajärjestelmästä. Osalla taas merkittäviä ongelmia ei ole tai kunta on jo itse löytänyt pysäköinnin toimivuuteen riittävät ratkaisut.

Lakiluonnoksen mukaan lainsäädäntö takaisi sen, että kotihoidon pysäköinti tapahtuisi samalla tavalla kaikissa kunnissa. Kuntaliitto painottaa, että lainsäädännön tulisi pikemminkin tunnistaa hallitusohjelman mukaisesti erilaisten kuntien olosuhteet ja tarpeet ja niihin sopivat ratkaisut. Parhaat ratkaisut eivät ole kaikkialla samanlaisia.

- Jos koko kotihoidon pysäköintiin halutaan valtakunnallisesti yhtenäinen ratkaisu ilman joustoja, lupajärjestelmän hoitaminen tulee osoittaa Traficomille, eikä lisätä kuntien tehtäviä ja hallinnollista taakkaa. Valtakunnallisten lupien myöntäminen tulee olla Traficomin tehtävä myös jatkossa, Vilkuna sanoo.

- Laissa tulee huomioida myös se, että kunnilla ei ole päätösvaltaa pysäköintiin yksityisillä tonteilla, kuten asunto-osakeyhtiöiden pihoilla, joissa iso osa kaupunkien pysäköintipaikoista sijaitsee.

Kuntien saatava käyttää harkintaa lupien käyttöönotossa

Kuntaliitto kannattaa kotihoidon pysäköinnin helpottamista, mutta kunnan tulee saada käyttää harkintavaltaa siinä, alkaako se myöntää kotihoidon pysäköintilupia.

Lakimuutoksessa pysäköintitunnuksella pysäköidessä ei tarvitsisi noudattaa liikennemerkkien osoittamia pysäköintiaikoja. Aikarajoituksilla on tärkeä merkitys erityisesti tiiviissä yhdyskuntarakenteessa, missä pysäköintipaikkoja on saatavilla rajoitetusti. Yli tunnin pituiset asiakaskäynnit eivät ole kotihoidossa yleisiä, ja aikarajoitukset parantavat myös muiden palveluntarjoajien pysäköintimahdollisuuksia.

Kuntaliitto ehdottaa, että kotihoidon pysäköintitunnuksella pysäköinnille asetetaan esimerkiksi kahden tunnin aikarajoitus, mikä auttaisi myös estämään pysäköintitunnuksen väärinkäyttöä.

Lakiluonnos avaa kotihoidon pysäköinnin käyttöön alueet, joilla pysäköinti on kielletty. Tämä voi olla perusteltua osassa kunnista, mutta kaikkialla ei ole tähän tarvetta.

- Pysäköintikiellolle on aina perusteltu syy. Kieltoalueille pysäköinti aiheuttaa ongelmia liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen, jakelupysäköinnin ja -pysäyttämisen mahdollisuuksiin ja katujen kunnossapitoon. Mikäli kotihoidon pysäköintioikeus säilyy myös ajan puolesta rajoittamattomana, mahdolliset haitat korostuvat, Vilkuna sanoo.

Kuntaliitto korostaa, että kunnan tulee voida päättää, oikeuttaako kotihoidon pysäköintitunnus pysäköintiin sellaisilla alueilla, jotka ovat liikennemerkillä osoitettu kielletyiksi.

Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Kuntaliitto edellyttää, että lakimuutos käsitellään Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta KUTHANEK:ssa ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja:

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, p. 040 869 7836, johanna.vilkuna@kuntaliitto.fi