Kuntauutinen on päivitetty (25.4.2019) Kuntaliiton antamalla lausunnolla ja muistiolla

Kuntaliitto on laatinut Eläkejärjestelmien erillisyysraportista alustavan lausunnon, päivitetty annetulla lausunnolla ja muistiolla

Eläkejärjestelmien erillisyys -raportti lausunnolla

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön asettama työryhmän raportti eläkejärjestelmien erillisyydestä on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntopyynnön ovat saaneet lukuisat kunnat kaikista kuntakokoryhmistä ympäri Suomea. Raportissa käsitellään paitsi eläkejärjestelmien historiaa ja vertaillaan yksityistä ja kunnallista eläkejärjestelmää niin siinä arvioidaan myös erillisten järjestelmien nykytilaa ja julkisen sektorin eläkejärjestelmän kykyä sopeutua erilaisiin rakennemuutoksiin, kuten esimerkiksi henkilöstösiirtymiin eläkejärjestelmien välillä.

Kuntaliitto on laatinut Eläkejärjestelmien erillisyys -raportista alustavan lausuntoluonnoksen. Luonnos välitetään tiedoksi lausuntopyynnön saaneisiin kuntiin, sillä kunnallisen eläkejärjestelmän lakkauttamiseen liittyvät näkökulmat ovat hyvin monimutkaiset ja laajakantoiset. Lausunto laitetaan tiedoksi myös taloussähköpostilistalle, sillä myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot, esimerkiksi muut kunnat, voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausunnot on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle 19.4.2019 mennessä.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen toisi hyötyjä, mutta sisältää myös riskejä

Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti ottanut kantaa siihen, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä niin, että jatkossa kaikki työ vakuutettaisiin yksityisen sektorin eläkejärjestelmän mukaan. Työryhmä päätyi raportissa tulokseen, että eläkejärjestelmien yhdistäminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Raportti sisältää ehdotuksen eläkejärjestelmien yhdistämisen toteuttamistavasta sekä sen alustavasta aikataulusta. Uudistuksessa nykyisestä Kevasta muodostettaisiin kaksi eläkelaitosta: Julkis-Keva ja TyEL-Keva.

Raportin ehdotuksen lähtökohta on, että yhdistäminen ei saa vaikuttaa eläketurvan tasoon eikä ansaittuihin eläkeoikeuksiin. Lisäksi yhdistäminen on ehdotettu toteutettavaksi maksuvaikutuksiltaan neutraalilla tavalla. Se tarkoittaa, että yhdistyminen ei saa muuttaa yksityisen eikä julkisen sektorin arvioitua pitkän aikavälin kokonaismaksurasitusta. Maksujen ajoittuminen voi kuitenkin muuttua. Työryhmässä tehtyjen alustavien laskelmien mukaan järjestelmien maksuvaikutuksiltaan neutraali yhdistäminen vaatii kuntien eläkejärjestelmästä 10,5 miljardin euron suuruisen varojen siirron yksityiseen TyEL-järjestelmään. Tämän päälle tulevat siirrot TyEL-Kevaan siirtyvän vakuutuskannan edellyttämiin rahastoihin ja TyEL-Kevan vakavaraisuuspääomaan. Osa siirtojen rahoituksesta joudutaan keräämään kunnilta uudessa järjestelmässä muita sektoreita korkeampina eläkemaksuina. 

Kaiken kaikkiaan yhdistyminen olisi toteutuessaan historiallisen suuri eläkevarallisuuden siirto kunnallisesta eläkejärjestelmästä yksityiseen eläkejärjestelmään. Oikein toteutettuna yhdistäminen vahvistaisi eläkejärjestelmien rahoituspohjaa ja kestävyyttä sekä yhdenmukaistaisi pitkällä aikavälillä eri sektoreiden työn hintaan sisältyvät eläkemaksut. Muun muassa näiden syiden vuoksi Kuntaliitto tukee ehdotusta eläkejärjestelmien erillisyydestä luopumisesta. Eläkejärjestelmien yhdistäminen vaatii kuitenkin vielä paljon jatkotyötä, selvittämistä ja laskelmien tarkentamista. Jatkotyön kannalta on hyvin merkityksellistä, mitä seuraavaan hallitusohjelmaan eläkejärjestelmien kehitystarpeista kirjataan.

Aiheesta lisää:

Tags