Lausuntoaikaa 19.4.2019 saakka

Laaja eläkejärjestelmien erillisyysraportti lausuntokierrokselle

Eläkeraportti lausuntokierrokselle

Työryhmä pohtinut kuntien eläkejärjestelmän yhdistämistä yksityisen sektorin työeläkejärjestelmään

Suomessa on ollut käytössä kaksi, toisistaan erillistä eläkejärjestelmää aina eläkejärjestelmien syntymästä 1960-luvulta asti. Yksityinen ja julkisen sektorin eläkejärjestelmä ovat lähentyneet toisiaan viime vuosikymmeninä erityisesti eläketurvan osalta, mutta niiden rahoitus on ollut toisistaan erillistä ja riippumatonta alusta alkaen.

Nyt sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön asettama työryhmä on julkaissut laajan Eläkejärjestelmien erillisyys -raportin. Raportissa käsitellään paitsi eläkejärjestelmien historiaa ja vertaillaan yksityistä ja kunnallista eläkejärjestelmää niin siinä arvioidaan myös erillisten järjestelmien nykytilaa ja julkisen sektorin eläkejärjestelmän kykyä sopeutua erilaisiin rakennemuutoksiin, kuten esimerkiksi henkilöstösiirtymiin eläkejärjestelmien välillä.

Pontimena asian selvittämiselle on ollut sote- ja maku-uudistuksen valmistelu, jonka yhtenä tavoitteena oli siirtää nykyistä suurempi osuus julkisesti rahoitetusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Vastaavia rakennemuutoksia lienee edessä myös tulevaisuudessa, vaikka sote-uudistus ei toteutunutkaan Juha Sipilän hallituksen esittämässä muodossa.

Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti ottanut kantaa siihen, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Erillisyydestä luopuminen toteutettaisiin niin, että jatkossa kaikki työ vakuutetaan yksityisen sektorin eläkejärjestelmän TyEL:in mukaan.

Työryhmä on työnsä päätteeksi katsonut, että eläkejärjestelmien yhdistäminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Raportti sisältää ehdotuksen eläkejärjestelmien yhdistämisen toteuttamistavasta sekä sen alustavasta aikataulusta.

Muutoksen lähtökohta on, että se ei saa vaikuttaa eläketurvan tasoon eikä ansaittuihin eläkeoikeuksiin. Lisäksi yhdistäminen on ehdotettu toteutettavaksi maksuvaikutuksiltaan neutraalilla tavalla, mikä tarkoittaa, että yhdistyminen ei saa muuttaa yksityisen eikä julkisen sektorin arvioitua pitkän aikavälin kokonaismaksurasitusta. Maksujen ajoittuminen voi kuitenkin muuttua.

Työryhmässä tehtyjen laskelmien mukaan järjestelmien maksuvaikutuksiltaan neutraali yhdistäminen vaatii kuntien eläkejärjestelmästä 10,5 miljardin euron suuruisen varojen siirron yksityiseen TyEL-järjestelmään. Tähän käytettäviä varoja arvioidaan olevan Kevalla yhdistymishetkellä 8,6 miljardia euroa.

Työryhmän raportti ja sen ehdotukset ovat lausuntokierroksella

Eläkejärjestelmien erillisyys -raportti on lähtenyt varsin laajalle lausuntokierrokselle, jossa STM ja VM pyytävät jakelussa mainittuja tahoja, myös laajahkoa kuntajoukkoa, antamaan lausuntonsa erillisyyttä selvittävän työryhmän raportista. Myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausunnot on annettava 19.4. mennessä.

Lausuntokierroksen jälkeen asian jatkovalmistelu jää vastuuministeriöiden ja tulevan hallitusohjelman linjausten varaan. Työryhmän raportti sisältää myös listauksen yhdistämiseen tarvittavista jatkotöistä sekä aikataulusta.

Kuntaliitto tulee antamaan lisätietoa eläkejärjestelmien erillisyysasiaan liittyvistä näkökohdista vielä ennen lausuntokierroksen päättymistä.

Aiheesta lisää:

Tags