Maaseutuvaikutusten arviointia Pirkanmaan ja Kainuun piloteissa

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke toteutettiin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa vuosina 2017-2018 yhteistyössä Kuntaliiton, Kainuun ja Pirkanmaan maakuntaliittojen kanssa. Maaseutuvaikutusten arvioinnin (MVA) tavoitteena on varmistaa osaltaan, että erilaisissa muutosprosesseissa huomioidaan asiat, joilla on keskeinen merkitys maaseudun tulevaisuuteen, erityisesti maaseudun elinvoimaan, palveluihin ja demokratiaan. Hankkeen loppuraportti on julkaistu Kuntaliton verkkokaupassa.

Sekä Kainuussa että Pirkanmaalla arviointia tehtiin maakunnallisen asiantuntijaryhmän toteuttamana tiiviissä yhteistyössä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden kanssa. Maaseutuvaikutuksia arvioitiin mm. valmisteluryhmissä sekä sähköisen kyselyn että lukuisten yleisötilaisuuksien kautta. Vaikka hankkeen loppuraportti valmistui samoihin aikoihin uudistuksen valmistelun päättymisen kanssa, ovat hankkeen tulokset, koottu aineisto ja saadut opit tärkeitä ja ne osoittavat maaseutuvaikutusten arvioinnin tärkeyden erisyisesti laajoissa ja tulevaisuuden kannalta merkittävissä uudistuksissa.

Piloteissa todettiin, että vaikka maakunnat ovat erilaisia, ovat asukkaiden, yrittäjien ja järjestöjen tarpeet hyvin samanlaisia. Kuitenkin, alueiden eroista johtuen, haasteiden ratkaisutavat vaihtelevat. Maaseudun erityiskysymysten huomioiminen on tärkeää ja niillä on vaikutuksia maaseudun elinoloihin pitkällä aikajänteellä. Siksi mahdollisuudet paikkaperustaiseen kehittämiseen sekä eri alueiden vahvuuksien hyödyntämiseen tulee huomioida ja varmistaa kaikissa tilanteissa. Keskeisimpiä asioita sote- ja maakuntauudistuksessa, maaseudun tulevaisuuden kannalta arvioitiin olevan palveluverkon rakentuminen, hankintakäytännöt, digitalisaation hyödyntäminen, demokratian toteutuminen, tieverkoston kunto sekä rahoituskysymykset.

Lopputuotoksena molemmissa piloteissa koottiin maakunnalliset politiikkasuositukset arviointiprosessin aikana kootun materiaalin pohjalta. Politiikkasuositukset nostavat esille ne asiat ja haasteet, joita erityisesti tulee käsitellä muutosprosessien eri vaiheissa ja siksi ne ovatkin hyödynnettävissä myös tulevissa uudistuksissa. Maakunnallisten politiikkasuositusten pohjalta laadittiin myös valtakunnalliset politiikkasuositukset. Jatkossa tulee edelleen huolehtia siitä, että kaikilla tasoilla, valtio-, maakunta- ja kuntatasolla, erilaisten uudistuksen valmistelijat ja päättäjät ovat sekä tietoisia maaseutuvaikutusten arvioinnin merkityksestä, maaseudun erityispiirteistä ja tarpeista, että etsivät niihin sopivia ratkaisuja. Tavoitteena onkin, että maaseutuvaikutusten arviointi olisi tulevaisuudessa normaali käytäntö päätöksenteossa eri tasoilla.

Hanke oli Suomen Kuntaliiton hallinnoima ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen kehittämishanke (Makera).

Tagit
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri