MMM:n hallinnonalan tietosuojaan liittyvät muutokset sisältölaeissa tulivat voimaan 23.1.2019

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalan henkilötietojen käsittelyyn liittyviin säännöksiin on tammikuun lopussa 2019 tehty muutoksia uudistetun yleisen tietosuojasääntelyn vuoksi. Muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön tietosuoja-asetusta (679/2016/EU) ja tietosuojadirektiiviä (680/2016/EU).

Keskeisimmät uudistukset koskevat rekisterinpitäjästä säätämistä eräissä laeissa ja useita uusia säännöksiä, jotka liittyvät tietosuoja-asetuksen sallimaan kansalliseen liikkumavaraan rekisteröidyn oikeuksien osalta.

Maatalouden harjoittamisesta luopumisesta annettuihin eräisiin lakeihin on lisätty henkilötietojen säilytysaikaa koskevia uusia säännöksiä. Lisäksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muutamaa säännöstä on muutettu.

Tarkempaa tietoa muutoksista löytyy eduskunnan sivuilta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_26+2018.aspx

Tagit
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri