Oikaisuvaatimusohjeet asiakasmaksulaskuihin?

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjeisti kuntia ja kuntayhtymiä 31.1.2019 Kuntainfolla 1/2019 siten, että "asiakasmaksuja koskevaan laskuun on liitettävä kirjalliset oikaisuvaatimusohjeet. Ohjeet voidaan laatia suoraan laskulle." 

Ohjeistuksesta ei suoranaisesti ilmene, mitä kaikkia asiakasmaksuja se tarkkaan ottaen koskee. Tulosidonnaisten maksujen osalta asiakasmaksuista on lähtökohtaisesti tehty yksilöpäätös, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet.  Tämän maksupäätöksen perusteella lähetettyihin laskuihin ei sen sijaan ole liitetty oikaisuvaatimusohjeita. 

Kuntaliiton saamien tietojen mukaan ohjeistuksella tavoitellaan yhtenäistä muutoksenhakuohjausta sähköisesti ja paperimuodossa tapahtuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon tasamaksujen laskutukseen. 

Asiakasmaksulain (734/1992) 15 §:n mukaan “Maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.”   

Eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaiksi (HE 310/2018 vp) sisältyy myös säännös (6 §), jonka mukaan asiakkaalle annettavaan maksua koskevaan kirjalliseen laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohje.

Kuntaliiton käsityksen mukaan sekä apulaisoikeusasiamiehen (4900/2/14) että apulaisoikeuskanslerin (1806/1/2015 ja 1807/1/2015) päätöksissä on omaksuttu tulkintalinja, jonka mukaan henkilön on voitava hakea muutosta (tasasuuruiseen) maksuun oikaisuvaatimusmenettelyn kautta. Laillisuusvalvojat ovat pitäneet myös lainsäädännön selkeyttämistä tältä osin aiheellisena.  

Laillisuusvalvojien ja aluehallintoviraston päätöksissä on erilaisia painotuksia sen suhteen, onko laskuun liitettävä nimenomaisesti oikaisuvaatimusohje vai onko laskuun liitettävä muu ohjaus muutoksenhakumahdollisuudesta ja siihen liittyvästä menettelystä riittävää. Kuntaliiton näkemyksen mukaan laskuun on lähtökohtaisesti liitettävä oikaisuvaatimusohje. Mikäli esim. sähköisen laskutuksen järjestelmät eivät tätä vielä mahdollista, lienee kuitenkin riittävää, että potilaslaskutuksen yhteydessä muutoin informoidaan muutoksenhakumahdollisuudesta ja siitä, kuinka asiassa tulee menetellä.  

Kuntaliitto korostaa, että neuvontavelvollisuudessa on huomioitava hyvää hallintoa sekä ruotsinkielisyyttä koskevat vaatimukset.

Muualla verkossa

Asiakasmaksuja koskevaan laskuun on liitettävä oikaisuvaatimushohjeet
STM, Kuntainfo 1/2019, 30.1.2019

Tagit