Postilakon vaikutukset kuntien toiminnassa

PAU on ilmoittanut työtaistelutoimista 11. - 24.11.2019. Lakoilla voi olla vaikutuksia kuntien toimintaan mm. asioiden vireille saattamiseen, tiedoksiannon ja muutoksenhaun määräaikoihin. Kuntien viranomaisten on toiminnassaan huomioitava häiriöt postin jakelussa ja soveltuvin osin kunnan viestinnässä.

Vireillepano ja ylivoimainen este

Jos vireillepanolle on määritelty määräaika (esimerkiksi viranhakemus, oikaisuvaatimus ja hankinnoissa tarjous), asiakirjan lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa. Vastuusta voi vapautua vain ylivoimaisen esteen vuoksi. Lähettäjän vastuusta säädetään hallintolain 17 §:ssä

.Lain esitöissä (HE 72/2002) täsmennetään tulkintaa lähettäjän vastuusta tilanteissa, joissa ylivoimainen este on todettu: ”Voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyviä lähettäjän vastuuta koskevia säännöksiä on kuitenkin tulkittu joustavasti siten, että lähettäjä on voitu vapauttaa vastuusta tilanteessa, jossa lähetyksen perille toimittaminen on estynyt ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi vakavaa onnettomuutta tai sairautta, yleisen liikenteen keskeytymistä taikka postilakkoa.”

Korkein oikeus on katsonut päätöksessään KKO 1999:116 –  viitaten asiakirjain lähettämistä tuomioistuimille koskevaan lakiin –, että ”omalla vastuulla lähettäminen tarkoittaa sitä, ettei hakija voi tehokkaasti vedota hakemuksen perille saattamisessa sattuneeseen virheeseen tai viivästykseen, ellei se ole niin poikkeuksellinen, ettei siihen ole voinut varautua. Edellä mainitun asiakirjain lähettämistä koskevan lain esitöiden mukaan postinkulun viivästyessä muusta syystä kuin ylivoimaisen esteen takia vastuu on lähettäjällä (HE 5/1965 s. 5).

KHO on päätöksessään KHO 1964-II-93ottanut suoraan kantaa postilakon vaikutuksiin hallinnon määräaikoihin: ”Kun valtionavustusta koskeva hakemus postilakon johdosta oli saapunut lääninhallitukselle hakemusajan jälkeen, ja hakemuksen myöhästyminen siis oli johtunut ylivoimaisesta esteestä, lääninhallituksen ei olisi tullut hylätä hakemusta määräajan jälkeen saapuneena.”

Kuntaliiton suositus

Suosittelemme, että kunnissa tiedonantojen, otteiden ja päätösten tms. lähettämisessä

  • joko selvitetään vastaanottajan alueen jakelun lakkopäivät ja ajoitetaan lähettäminen niin, ettei muutoksenhakuajan alkamisesta synny epäselvyyttä
  • tai käytetään vaihtoehtoisia tiedoksiantotapoja (esim. saantitodistusmenettely tai sähköinen tiedoksianto, silloin kun se lain mukaan on mahdollista).

Määräajan laskemisessa postilakko huomioidaan ylivoimaisena esteenä. Tämä vaikuttaa määräajan tosiasialliseen pituuteen yksittäistapauksissa.

 

Lisää aiheesta

Lisätietoa työtaistelun konkreettisista vaikutuksista postinkulkuun saatavilla Postin sivuilla.
7.11.2019 uutisoinnin mukaan Posti tiedottaa lakon aikana sivustollaan ja Twitterissä klo 12 ja 18.

 

Tagit