Rakennusjärjestysopas päivitetty

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2013 oppaan rakennusjärjestyksen laatimiseen. Vuoden 2013 opas on ollut vaikuttamassa rakennusjärjestysten muuttumisessa enemmän paikallisuutta ja paikallisia strategioita tunnistaviksi rakentamisen ohjaamisen välineiksi. Vuoden 2013 opas on nyt päivitetty huomioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Rakennusjärjestysten sisällössä on tapahtunut huomattavaa muutosta alkuperäisen oppaan ilmestymisen jälkeen. Kunnilla on tähänastista laajemminkin mahdollista hyödyntää juuri rakennusjärjestystä kunnan paikallisten ominaispiirteiden säilyttämisessä ja korostamisessa sekä maankäyttöä ja rakentamista koskevien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Päivitettyyn oppaaseen on sisällytetty viimeaikaiset lainsäädännön muutokset. Erityisesti voidaan mainita kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseen tähtäävä nk. KARALUSU-lakipaketti. Oppaan päivittämisessä on kiinnitetty huomiota myös siihen, millainen rooli rakennusjärjestyksellä voi olla ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä (torjunta, sopeutuminen).

Tarkoituksena on lisäksi motivoida kuntia käyttämään paikallisuuden ja omaleimaisuuden arvoja kunnan oman näköisen maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa.

Opas kannustaa kunnan eri viranomaisia yhteistyöhön rakennusjärjestyksen valmistelutyössä. Kuntia kannustetaan myös kehittämään rakennusjärjestystä kunnan strategisten maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tavoitteiden näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa. Opasjulkaisu sisältää edelleen myös valmiita määräysmalleja, joita on poimittu eri kuntien rakennusjärjestyksistä.

Oppaan päivityksen on laatinut myös vuoden 2013 oppaan laatinut HTM, RI Anitta Käenniemi. Oppaan päivitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on ollut jäseniä kunnista, Kuntaliitosta ja ympäristöministeriöstä.

Tutustu päivitettyyn oppaaseen täältä.

Minna Mättö

Etunimi
Minna
Sukunimi
Mättö
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2037
Kännykkä
+358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
  • yhdyskuntatekniikkaan liittyvä lainsäädäntö
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö
tags