Sairaanhoitopiirien kannanotto 26.4.2019

Sairaanhoitopiirit kannattavat peruspalveluiden vahvistamista ja alueelliset erot huomioivaa palveluintegraatiota

Sairaanhoitopiirien johtajat ry toteaa kannanotossaan 26.4.2019:

"Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistustyötä on jatkettava palveluiden turvaamiseksi yhteiskunnan kantokyvyn ja kansalaisten yhdenvertaiset oikeudet huomioivalla tavalla. 

Väestön ikääntyminen ja lääketieteen menetelmien kehitys tulevat lisäämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää ja painetta kehittää palvelujärjestelmää niin, että samalla hallitaan kustannusten kasvua. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen että peruspalveluiden vahvistaminen ovat olennaisia. Riittävän nopea hoitoon pääsy tulee turvata erityisesti perustasolla, jotta erikoissairaanhoidon kysyntä ei kasvaisi epätarkoituksenmukaisesti. Asiakas- ja potilaslähtöisen, toimivan palvelujärjestelmän ja asianmukaisen hoidon porrastuksen toteuttamiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ja integraatiota niin terveydenhuollon perus- ja erikoistason kuin sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Oikean tasoinen ja oikea-aikainen hoitoon pääsy edesauttaa kustannustehokkaan, vaikuttavan ja taloudellisen kantokyvyn mukaisen palvelujärjestelmän luomista.

Riittävän vahvat sote-organisaatiot ovat olennainen keino tukea kansalaisten yhdenvertaisuutta. Palveluintegraation toteuttamistavassa on kuitenkin huomioitava alueelliset eroavaisuudet mm. väestömäärissä, väestöntiheydessä, sairastavuudessa ja nykyisen palvelujärjestelmän rakenteissa. Uudenmaan haasteet ja valmiudet ovat erilaiset kuin esimerkiksi Kainuun tai Keski-Pohjanmaan, siksi palveluiden organisoinnin toteuttamistapa voi perustellusti poiketa eri alueilla. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvaatimukset kuten vaativien hoitojen tuottaminen sekä koulutus- ja tutkimustehtävät vaikuttavat nekin palveluiden tuotantorakenteeseen.

Erikoissairaanhoidossa osaaminen tulee keskittymään entistä voimakkaammin. Kattavien ja yhdenvertaisten erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen järkevin kustannuksin edellyttää erikoissairaanhoidon viiden erityisvastuualueen roolin ja vastuun vahvistamista, jotta julkisten päivystävien sairaaloiden toimintaedellytykset voidaan turvata. Nykyistä tiiviimmän erityisvastuualueen sisäisen yhteistyön tarve onkin nostettu esille kahdessa tuoreessa sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa raportissa (Erikoissairaanhoidon työnjaon ja päivystyksen toteutuminen kansallisessa kokonaisuudessa; Terveydenhuoltolain työnjakoa ja kiireellistä hoitoa koskevien säädösten vaikutus sairaaloiden henkilöstövoimavaroihin ja henkilöstön sairaaloiden toimintaedellytyksistä saamaan kuvaan). Tuotantorakenne, jolla parhaiten ratkaistaan erikoissairaanhoidon haasteet ja varmistetaan osaaminen, on todennäköisesti ainakin kooltaan erilainen kuin se rakenne, joka parhaiten integroi perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja turvaa lähidemokratian. Tulevassa sote-rakenteessa on kyettävä sovittamaan yhteen nämä erilaiset tarpeet.

Julkinen palvelujärjestelmä on sote-palvelujen ja erityisesti erikoissairaanhoidon palveluiden kivijalka. Vaativa erikoissairaanhoito on tarkoituksenmukaista rakentaa nykyisten päivystävien yliopisto- ja keskussairaaloiden varaan unohtamatta peruspalveluihin integroituvia erikoissairaanhoidon lähipalveluja ja sähköisiä palveluja. Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta on erottamaton osa palvelujärjestelmää ja siksi nämä tehtävät on otettava huomioon kokonaisuutta uudistettaessa, myös rahoituksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistus pitää sairaanhoitopiirien näkökulmasta katsoen tehdä itsenäisenä uudistuksena kytkemättä sitä muihin hallinnonaloihin sekä hallitulla ja vaiheistetulla aikataululla. Sote-palveluiden vapaaehtoista kokoamista alueellisiin kokonaisuuksiin olisi hyvä edistää taloudellisten kannustimien muodossa. Uuteen sote-rakenteet määrittävään lainsäädäntöön pohjautuva uudistuksen toimeenpano on tarkoituksenmukaista käynnistää vasta laajan ja huolellisen valmisteluvaiheen jälkeen lainsäädännön tultua hyväksytyksi. Kaiken kaikkiaan sote-palvelujärjestelmän uudistamisen periaatteellisena edistämistapana sairaanhoitopiirit kannattavat mahdollistavaa, alueelliset olosuhteet huomioon ottavaa ja kannustimiin perustuvaa mutta samalla uudistumiseen velvoittavaa etenemistä. Se tuo parhaan lopputuloksen."

Sairaanhoitopiirit kuuluvat Kuntaliiton toiminnan piiriin.