Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuihin korotus

Kansalliset terveydenhuollon arkistopalveluiden käyttömaksut sovitaan vuosittain asetuksella. Tämä on ennakkotieto ensi vuoden menoarviota varten, sillä työryhmän työ on kesken ja asetus annetaan vasta marraskuussa. Tässä mainitut luvut eivät tule olennaisesti enää muuttumaan. Hyväksyttävänä olevan asetusluonnoksen mukaan julkisen terveydenhuollon käyttömaksu on ensi vuonna 2,195 € kunnan asukasta kohden.

Kansallisen arkistopalvelun, siihen liittyvän tiedonhallintapalvelun ja sähköisen lääkemääräyksen ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan niitä käyttäviltä palveluntuottajilta perittävillä maksuilla. Perittävien maksujen määrä vastaa palvelujen tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelun antajilta vuonna 2019 perittäväksi esitettävä maksu on tämän hetken laskelmien mukaan 2,195 € / asukas.  Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,371 € jokaisesta sähköisestä lääkemääräyksestä ja apteekeilta 0,048 € jokaisesta apteekin toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. 

Terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut) on saatu laajasti käyttöön julkisessa terveydenhuollossa. Kuntaliitto pitää nykyistä rahoitusjärjestelmää kuitenkin kestämättömänä sen vuoksi, että kunnilla ei ole maksujaostosta huolimatta todellista mahdollisuutta vaikuttaa Kanta-palveluiden kehittämisestä syntyvien kustannusten jatkuvaan kasvuun. Koska Kanta-palvelut ovat lakisääteisiä kansallisia velvoitteita, Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että ne katetaan kokonaisuudessaan budjettirahoituksella. Lisäksi Kela tulisi velvoittaa korvaamaan toimintayksiköille käyttökatkosta aiheutuvat haitat katkoksen luonteen ja pituuden mukaan määräytyvällä hyvityksellä.

Maksuista päätetään vuosittain annettavalla maksuasetuksella, joka pohjautuu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin (159/2007). Kuntaliitto on erillisneuvottelussa esittänyt, että käyttömaksujen ja niiden määräytymisen epäkohtien korjaamiseksi tulisi välittömästi käynnistää valmistelu. Työ tehtäisiin valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla ja yhteistyössä maksajia edustavien organisaatioiden kanssa. Tarvittavat muutokset voisi siten ottaa käyttöön 1.1.2021.

Muualla verkossa

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2020 on vahvistettu
STM:n tiedote 6.11.2019

 

Tagit