Tiedon koko elinkaaren hallinta

Tiedonhallintalaki hyväksyttiin eduskunnassa

palapeli

Viime hetkellä eduskunta ehti käsitellä hallituksen esityksen tiedonhallintalaiksi ja hyväksyi sen perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tekemien täsmennysten jälkeen. Vielä tätä kirjoittaessa odotamme tasavallan presidentin viimeistä hyväksymistä.

Vähäisiä muutoksia

Hallituksen esitys tiedonhallintalaiksi hyväksyttiin pienin, teknisin muutoksin. Tämä hyväksytty hallituksen esitys versio kaksi oli jo kokenut muutoksen lausuntokierroksen jälkeen. Pykälien paikkoja oli vaihdettu ja vaatimuksia jonkin verran kevennetty. Isoin muutos oli kuitenkin se, että arkistointi jäi pois. Tämän asian myös hallintovaliokunta oli todennut. Hallintovaliokunta katsoi, ettei edellytyksiä valmistella arkistointiin liittyviä säännöksiä ollut olemassa liittyen sähköisen arkistoinnin peruslinjausten ja suunnittelun keskeneräisyyteen. Hallintovaliokunta piti tärkeänä sitä, että tiedonhallintalaki muodostaa perustan perusoikeuksille ja hyvälle hallinnolle ottaen huomioon myös tietoturvallisuuteen liittyvät asiat. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli, että muuta lainsäädäntöä kuten arkistolakia ja julkisuuslakia uudistetaan. Lisäksi arkistointikysymyksiä olisi tarkasteltava tietosuoja-asetuksen ja yksityisarkistojen näkökulmista.

Toiminnan kehittäminen keskiössä

Tiedonhallinta tulee nähdä koko tiedon elinkaaren kokonaisuutena, missä eri toimijoiden vastuut on selkeästi määritelty. Hallintovaliokunnan näkemyksen mukaan tiedon elinkaaren hallintaan liittyy myös luovuttamiseen ja salassapitoon liittyvää sääntelyä ja tämän on oltava ymmärrettävää ja muodostettava selkeä kokonaisuus. Valiokunta painotti sitä, että ”tietojärjestelmien kehittäminen ei ole pelkkä tietotekniikkahanke, vaan osana toiminnan ja palveluiden kehittämistä”. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on parantaa hallinnon avoimuutta, asiakirjojen saatavuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista. Lisäksi tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Siirtymäajoista

Siirtymäaikoihin oli tullut muutoksia; niitä oli pidennetty. Edelleen kuitenkin siirtymäaikoja on useita. Ensimmäisessä  vaiheessa tiedonhallintamallin ja rajapintojen on oltava valmiita vuoden 2021 alusta.Julkishallinnolla onkin tiedonhallinnan kehittämisen työlistalla tulevina vuosina muun muassa lokitietojen kerääminen, asianhallinta, asiarekisteri ja tietoturvallisuusvaatimukset. Jos kunta on suunnittelemassa lähiaikoina tietojärjestelmähankintoja, niin vaatimusmäärittelyitä kannattaa peilata tiedonhallintalakiin.

Sananen kustannuksista ja toimeenpanosta

Kuntaliitto painotti hallintovaliokunnan kuulemisessa, että tiedonhallintalain muutokset tulevat aiheuttamaan kustannuksia. Resursseja kohdistamalla ei kustannuksia kateta. Hallintovaliokunta totesikin mietinnössään, että muutoskustannuksista ei ole tehty tarkempaa selvitystä eikä täten ole tiedossa miten erilaiset esimerkiksi tietojärjestelmäratkaisut vaikuttavat kustannuksiin. Edelleen jäi myös epäselväksi mitkä ovat ne taloudelliset hyödyt, mitä toiminnan muutoksista lain vaatimusten mukaisiksi tulee. Hallintovaliokunta korostikin, että toimeenpanoa on ohjattava yhteisin ohjein ja menettelytapoja koskevin suosituksin. Tavoitteena tulisi olla yhtenäiset ja kustannustehokkaat toimintatavat. Toimeenpanossa keskeisinä toimijoina ovat valtiovarainministeriö, tuleva Digi- ja väestötietovirasto sekä uusi viranomainen tiedonhallintalautakunta. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että tätä kehittämis- ja toimeenpanotyötä tehdään yhdessä koko julkishallinnolle. Esimerkkinä hyvästä toimeenpanosta on Juhta/VAHTI tietosuojan yhteishanke. Siinä työpajoin, videoin ja ohjein toimeenpantiin tietosuoja-asetusta. Hanke sai paljon hyvää palautetta muun muassa siitä, että sitä tehtiin yhdessä koko julkishallinnolle.

Tietoturvan kehittämisen osalta JUDO-hanke on käynnistynyt jo etuajassa. Hankkeessa muun muassa VAHTI100 korttien avulla muutetaan tiedonhallintalain vaatimukset konkretian tasolle. Samaa kehittämistyötä ja -otetta toivotaan myös tiedonhallintalain muihin osioihin. JUDO:sta voit lukea lisää https://vrk.fi/judo. Kuntaliitto on aktiivisesti mukana JUDO ohjausryhmässä sekä VAHTI toiminnan kautta kunnat ovat vaikuttamassa VAHTI100 korttien sisältöihin. 

Tagit